31.05.2017

Zmiany w postępowaniu uproszczonym

Od jutra poszerzony zostanie zakres zastosowania przepisów kpc o postępowaniu uproszczonym. W postępowaniu tym będą rozpatrywane roszczenia wynikające m.in: z umów, z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiot sporu nie przekracza kwoty 20 tys. zł. (dotąd było to 10 tys. zł).

Wpisy z urzędu

Z urzędu mają być wpisywane do ksiąg wieczystych postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w postaci zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Czynności prawne dokonane wbrew takim zakazom będą nieważne z mocy prawa.

Upadek zabezpieczenia

Wydłużony zostanie do dwóch miesięcy (dotąd jeden) – termin, w którym co do zasady będzie upadać zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. Upadek zabezpieczenia w postaci m.in. zajęcia nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego czy też ustanowienia zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym ma następować nie po dwóch tygodniach, lecz po miesiącu bezczynności uprawnionego po uprawomocnieniu się orzeczenia uwzględniającego jego roszczenie. Zmiany w terminach mają przeciwdziałać sytuacjom, w których zabezpieczenie upada z mocy prawa jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

W celu jasnego sprecyzowania momentu, od którego liczony jest bieg termin upadku zabezpieczenia, ustalono, że w przypadku wniesienia środka odwoławczego będzie on liczony od uprawomocnienia się orzeczenia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia.

Skarga paulińska

Kolejna zmiana ma zwiększyć skuteczność stosowania skargi pauliańskiej. Wprowadzana jest możliwość żądania od dłużnika ujawnienia informacji o czynnościach prawnych dokonanych odpłatnie lub nieodpłatnie na rzecz osób trzecich w ciągu ostatnich pięciu lat poprzedzających wszczęcie egzekucji, w wyniku których dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż dotychczas.

Ustawa z 7.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933) nowelizuje w tym zakresie przepisy kpc i wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r. Nowe przepisy mają znaleźć zastosowanie w postępowaniach wszczętych po tej dacie.

Źródło: LEX, www.dziennikustaw.gov.pl, stan z 31.05.2017 r.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska