Wynagrodzenie za porady prawne

Wynagrodzenie za porady prawne

 

Celem zapewnienia Państwu przejrzystych reguł współpracy proponujemy następujące zasady wynagradzania i uzyskiwania przez radców prawnych honorariów za świadczone porady prawne:

przy zastępstwie procesowym stosujemy stawki:
 • urzędowe
  Stawki urzędowe oparte są na minimalnym wynagrodzeniu określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.
 • umowne
  Umowne ustalanie stawek opiera się na określeniu wynagrodzenia kwotowego, które może zostać powiększone o:

  • premię od sukcesu w procesie;
  • dodatkową stawkę zależną od ilości posiedzeń sądowych.
w pozostałych sprawach stawki umowne oparte o system wynagradzania:
 • ryczałtowego
  System wynagradzania ryczałtowego dotyczy stałej obsługi prawnej i polega na comiesięcznej zapłacie wynagrodzenia w wysokości z góry określonej. Daje możliwość korzystniejszego rozliczenia niż stawka godzinowa czy kwotowa.
 • godzinowego
  System wynagradzania godzinowego dotyczy spraw, w których przy podpisaniu zlecenia nie jest wiadomy czas jego wykonania. Wówczas uzgodnieniu podlega stawka godzinowa, a ostateczne rozliczenie nastąpi dopiero po zawarciu umowy na podstawie raportu z dokonanych czynności. Wysokość wynagrodzenia uzależnione jest wówczas od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia.
 • kwotowego
  System wynagradzania kwotowego odnosi się do spraw, w których przy podpisywaniu zlecenia wiadomy jest czas jego wykonania. Wynagrodzenie przybiera wówczas postać zapłaty kwoty z góry określonej za udzieloną poradę prawną.
 • mieszane
  System wynagradzania mieszany przewiduje możliwość ustalenia ryczałtu do określonej ilości godzin na preferencyjnych warunkach oraz wprowadzenia nieco wyższej stawki godzinowej ponad ten limit.

Cena porady prawnej uzależniona jest więc od:

 • zakresu świadczonej pomocy prawnej,
 • stopnia skomplikowania sprawy,
 • przewidywalnego nakładu pracy,
 • wykonanych czynności
 • czasu poświęconemu obsłudze prawnej.

i ustalana jest w drodze indywidualnej umowy z Klientem.

 

Klienci muszą liczyć się także z koniecznością pokrycia kosztów sądowych, skarbowych i pocztowych, a także wydatków związanych z realizacją zlecenia.
Klient dokonuje zapłaty na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT. Ustalona cena porady prawnej powiększana jest o podatek VAT (23 %).

 

Kancelaria wystawia faktury także w formie elektronicznej.
Kancelaria prawna Lexperts we Wrocławiu na Państwa prośbę przygotuje ofertę z określeniem dla danego przypadku honorarium / wynagrodzenia radcy prawnego i proponowanego systemu rozliczenia porady prawnej.
Kancelaria prawna Lexperts we Wrocławiu zapewnia przejrzysty system rozliczeń za udzielane porady prawne.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska