Oferta

Klientom zapewniamy: kompleksową opiekę prawną, porady prawne, konsultacje prawnicze, opinie prawne, obsługa prawna przedsiębiorstw, analizy prawne, pomoc prawna, reprezentacja przed sądem.

Prowadzimy sprawy z zakresu:

 • zapłaty (z umowy, zapłaty z faktury itp.)
 • odszkodowawcze
 • analiza i sporządzanie umów;
 • przygotowywanie kontraktów handlowych;
 • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji i kasacji;
 • pisanie pozwów;
 • pozwy w postępowaniu elektronicznym;
 • negocjacje przy zawieraniu umów;
 • sprawy w postępowaniu polubownym lub przed sądem arbitrażowym;
 • sporządzamy analiz, informacji prawnych i opinii prawnych;
 • postępowania sądowe;
 • obrona przed sądem;
 • sprawy z zakresu nieruchomości;
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego;
 • wynalazki i patenty;
 • Pomoc w uzyskaniu koncesji, zezwoleń, licencji i innych, wymaganych przy rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Posiadamy doświadczenie z analizą i przygotowaniem następujących umów:

 • umowa sprzedaży
 • umowa o dzieło
 • umowa zlecenia, umowy agencyjne, umowy komisu
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa o pracę
 • umowa o pracę tymczasową
 • umowa o delegację pracownika za granicę
 • umowa dotyczące obrotu nieruchomościami
 • umowa o sprzedaż praw autorskich
 • umowa o dzieło z twórcami i wykonawcami
 • umowa wydawnicze
 • umowa licencyjne oraz sublicencyjne
 • umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich
 • umowa o przeniesienie praw autorskich
 • umowa o zachowaniu poufności
 • umowa bankowe
 • umowa kredytu
 • umowa pożyczki
 • umowa poręczenia
 • umowa handlowa
 • umowa o współpracę
 • umowa konsorcjum (umowa konsorcjalna)
 • umowa o wspólne przedsięwzięcie
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa pośrednictwa
 • umowa agencyjna
 • umowa leasingowa
 • umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem
 • kontrakt menedżerski
 • regulaminy
 • ogólne warunki umów
 • regulaminy stron internetowych

W przypadku spółek cywilnych i handlowych, w tym spółek osobowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna) i spółek kapitałowych (spółka z o.o. i spółka akcyjna) prowadzimy:

 • doradztwo w zakresie wyboru rodzaju spółki, w tym formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • reprezentacja przedsiębiorców i innych podmioty przed urzędami, sądami i innymi organami
 • sporządzanie i opiniowanie umów spółek
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek handlowych i cywilnych
 • postępowania rejestrowe w sądzie rejestrowym i urzędach ( w tym u Naczelnika Urzędu Skarbowego i głównym Urzędzie Statystycznym)
 • zmiany umów spółek
 • przygotowywanie umów spółek i statutów spółek
 • bieżące doradztwo w codziennej działalności spółek
 • obsługa prawna transakcji nabycia udziałów lub akcji, przedsiębiorstw i ich majątku
 • Sporządzanie regulaminów pracy zarządu oraz rady nadzorczej
 • Projektowanie zmian umowy spółki lub statutu
 • Zbycie udziałów i akcji, tworzenie nowych udziałów i akcji oraz umorzenie udziałów i akcji,
 • Wyłączenie wspólnika ze spółki
 • obsługa organów spółek
 • pomoc w postępowaniach sądowych przeciwko członkom zarządu
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
 • przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych w spółki innego rodzaju
 • reorganizacja wewnętrzna spółek
 • połączenia i podziały spółek
 • asysta prawna przy przejęciach spółek
 • doradztwo w postępowaniach likwidacyjnych oraz reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych
 • reprezentacja przed sądem upadłościowym,
 • doradztwo w zakresie emisji i wykupu różnego rodzaju papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, weksli, czeków, opcji
 • wnioski o ogłoszenie upadłości
 • restrukturyzacja i fuzja przedsiębiorstw
 • przekształcenia, łączenie i podział spółek
 • obrót zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa,
 • doradztwo przy rozpoczęciu działalności w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

Dobry radca prawny we Wrocławiu oraz w Trzebnicy dba o sprawy klientów z dochowaniem należytej staranności i głębokim zaangażowaniem w sprawę.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska