DANE OSOBOWE – polityka prywatności

Kancelaria Prawna LEXPERTS mając na względzie dobro swoich Klientów dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony internetowej pozostawały prywatne,

W związku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ( w skrócie RODO) przedstawiamy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej.

Przez wzgląd na  dobro swoich Klientów oraz obowiązek poszanowania ich praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia RODO Kancelaria Prawna LEXPERTS  w sposób kompleksowy przygotowuje  kadrę swoich pracowników oraz osoby współpracujące do :   ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami,  zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia oraz zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest Kancelaria Prawna prowadzona odpowiednio przez radcę prawnego dr Lidię Siwik z siedzibą w Trzebnicy, Rynek 12/1, 55-100 Trzebnica, lub odpowiednio Kancelaria Prawna prowadzona przez radcę prawnego dr Marcina Podlesia z siedzibą we Wrocławiu, ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1, 50-326 Wrocław.(Administrator).
 2. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe na Kancelarii Prawnej prowadzonej przez radcę prawnego dr Lidię Siwik z siedzibą w Trzebnicy, Rynek 12/1, 55-100 Trzebnica, lub odpowiednio w Kancelarii Prawnej prowadzona przez radcę prawnego dr Marcina Podlesia z siedzibą we Wrocławiu, ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1, 50-326 Wrocław obejmuje pomieszczenie biurowe kancelarii zlokalizowane w 1) Kancelarii Radcy Prawnego dr Lidii Siwik z siedzibą w Trzebnicy, Rynek 12/1, 55-100 Trzebnica oraz                  2) Kancelarii Radcy Prawnego dr Marcina Podlesia z siedzibą we Wrocławiu, ul. ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1, 50-326 Wrocław.
 3. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są̨ Dane osobowe, stanowią̨ wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się̨ poza obszarem wskazanym powyżej.
 4. Niniejsza polityka dotyczy:
 • wszystkich pracowników firmy oraz jej współpracowników,
 •  pracowników i przedstawicieli innych organizacji, którzy mają pośredni lub bezpośredni dostęp do zasobów informacyjnych firmy,
 • pracowników i przedstawicieli innych organizacji, którzy pośrednio lub bezpośrednio świadczą̨ usługi dla firmy,
 • wszystkich informacji znajdujących się̨ na terenie firmy utrwalonych na nośnikach  elektronicznych, systemach komputerowych oraz w dokumentach, będących własnością̨ firmy oraz powierzonych przez Klientów

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Ustawa) i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ( w skrócie RODO).

 

 1. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
 • w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
 • w celu realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,
 • na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora.

W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnic radcowską Administrator stosuje się do przepisów dotyczących zachowania tajemnicy zawodowej.

 

 1. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

 

 1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

 1. Użytkownikom strony internetowej przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji:
  jest Kancelaria Prawna prowadzona przez radcę prawnego dr Lidię Siwik z siedzibą w Trzebnicy, Rynek 12/1, 55-100 Trzebnica, lub Kancelaria Prawna prowadzona przez radcę prawnego dr Marcina Podlesia z siedzibą we Wrocławiu, ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1, 50-326 Wrocław.

Adres : kancelaria@lexperts.pl
(Administrator Bezpieczeństwa Informacji),

 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

 

 1. Sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia( w szczególności prawa do bycia zapomnianym), gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 1. W przypadku dochodzenia uprawnienia wynikającego z 6 niezbędny jest kontakt się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

 

 1. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem ówczesnego uzyskania  zgody od użytkowników na wykorzystanie ich danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

 

 1. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą̨.

 

 1. Użytkownicy strony internetowej mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

 1. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

 

Informujemy, iż dysponują Państwo również prawem do  zgłoszenia  reklamacji dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska