Radca prawny dr Marcin Podleś

Marcin Podles

 • radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
 • adiunkt i wykładowca w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Ratyzbonie (LL.M)
 • wykładowca na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie
 • wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców
 • wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • członek założyciel oraz członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Deutscher Anwaltsverein Polen (DAV Polen)
 • arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej
 • współpracownik Centrum Badania Komunikacji Elektronicznej na Uniwersytecie Wrocławskim
 • absolwent Studium Podyplomowego Tłumaczy Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • autor kilkudziesięciu publikacji specjalistycznych z dziedziny prawa cywilnego, handlowego i farmaceutycznego, w tym trzech pozycji książkowych

Publikacje:

  • Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, Warszawa 2008.
  • Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa 2009, s. 253 (współautorstwo L. Siwik).
  • Konsumencka sprzedaż leków w aptekach internetowych, Wrocław 2011
  • Spółka cywilna z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech – analiza uregulowań kodeksu cywilnego (§705-740 BGB) oraz stanu orzecznictwa w tym zakresie, Rejent, 3/2003.
  • Zasady ponadgranicznej działalności prawników w Unii Europejskiej i ich urzeczywistnienie na przykładzie prawa niemieckiego, Radca Prawny, 5/2003, (współautorstwo L. Comandador).
  • Świadczenie transgranicznej pomocy prawnej w prawie Unii Europejskiej, Prawo europejskie i międzynarodowe, 2/2003.
  • Wątpliwości związane z występowaniem spółki cywilnej w obrocie gospodarczym oraz zagadnienie jej charakteru prawnego na tle najnowszych zmian w prawodawstwie, [w:] J. Frąckowiak, Rozprawy z prawa handlowego, Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXIV, Wrocław 2004.
  • Prawna ochrona oznaczeń przedsiębiorców w środowisku domen internetowych [w:] J. Gołaczyński (red.), Przegląd Prawa i Administracji, tom LXI, Wrocław 2004 (współautorstwo M. Engeleit).
  • Umowy elektroniczne w prawie wybranych państw (rozdział 9: 9.1-9.6.4) oraz Umowy z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych (rozdział 6, współautorstwo B. Sołtys), [w:] J. Gołaczyński (red.) Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Wrocław 2005.
  • Obrót międzynarodowy a działania Unii Europejskiej w celu stworzenia Europejskiego Prawa Umów, Radca Prawny, 4/2005.
  • Charakter prawny spółki cywilnej w świetle prawa polskiego na tle statusu spółki cywilnej w prawie niemieckim, [w:] J. Frąckowiak, Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006.
  • Wybrane uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Radca Prawny, 5/2006, (współautorstwo B. Sołtys).
  • Kontrola rozstrzygnięć o kosztach procesu, Radca Prawny 5/2007, (współautorstwo B. Sołtys).
  • Apteki internetowe w Polsce – status prawny i funkcjonowanie na tle prawnoporównawczym, Dodatek do Monitora Prawniczego, 22/2007.
  • Transgraniczna sprzedaż leków a idea autonomicznego prawa Internetu [w:] J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych. Materiały z konferencji, Warszawa 2007.
  • Reprezentacja spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego [w:] E. Gniewek (red.) Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2008, (współautorstwo B. Sołtys).
  • Spółka cywilna w Niemczech, Rejent nr 5, 2008.
  • Granice formalizmu procedury cywilnej – wybrane aspekty dotyczące skargi kasacyjnej, Radca Prawny, 6/2008, (współautorstwo B. Sołtys).
  • Liability of Internet service providers [w:] A. Wiebe (red.) IT-Law in Poland, Wiedeń, Monachium 2009, (współautorstwo B. Sołtys), s. 191-201.
  • Reprezentacja Skarbu Państwa w procesach cywilnych z udziałem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – zagadnienia wybrane [w:] Księga Pamiątkowa Profesora Kosika, Wrocław 2009.
  • Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym, Radca prawny, 1/2010, s. 24-34 (współautorstwo B. Sołtys).
  • Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim, Rejent 3/2010, s. 159-190 (współautorstwo: P. Wiórek, K. Kułak).
  • Uwagi o klauzulach mających na celu zniweczyć wybór oferty przetargowej [w:] E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Warszawa 2010, s. 303-311 (współautorstwo M. Quoos).
  • Spółka cywilna de lege ferenda [w:] W.J. Katner, U. Promińska (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 237-245.
  • Wysyłkowa sprzedaż leków przez Internet, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 3, 2010, s. 36-40.
  • Zastosowanie klauzuli dobrych obyczajów w odniesieniu do reklamy leków kierowanej do publicznej wiadomości, Radca Prawny nr 1, 2011, s. 37-47.
  • Zagadnienie ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w aptece internetowej, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1, 2011, s. 15-19.
  • Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego (współautorstwo: P. Wiórek, K. Kułak) [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2011, s. 119-150.
  • Przeznaczenie i właściwości towaru konsumpcyjnego jako kryteria oceny jego zgodności z umową, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, nr 2, Lwów 2011, s. 224-232.
  • Zagadnienie przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru konsumpcyjnego przy sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 4, 2011.
  • Postępowanie przymuszające przed sądem rejestrowym w ujęciu prawnoporównawczym, (współautorstwo: L. Siwik), Studia Prawnicze KUL, nr 2, 2012.
  • Spółka cywilna w centralnych informacjach o przedsiębiorcach [w:] X-lecie CBKE, Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia CBKE, Wrocław 2012.

 

email: marcin.podles@lexperts.pl

 

 

DAV-Polen

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska