Prawo ochrony środowiska

Prawo chemiczne i ochrony środowiska

Z zakresu ochrony środowiska zajmujemy się poradami prawnymi odnośnie REACH, CLP, odpadów i recyclingu

 

Rozporządzenie REACH

Kancelaria LEXPERTS prowadzi doradztwo prawne z zakresu rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie Chemikaliów oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (rozporządzenie REACH) (ECHA), jak również Rozporządzenia CLP nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP). Specjalistą z zakresu REACH jest r. pr. dr Lidia Siwik – prawnik REACH z doświadczeniem w obsłudze prawnej przy rejestracji substancji chemicznych. Z dziedziny prawa chemikaliów (prawo chemiczne), prawa ochrony środowiska i rozporządzenia REACH kancelaria prowadzi szkolenia m.in. odnośnie obowiązków związanych z rejestracją substancji chemicznych nakładanych na producentów chemikaliów, jak również ich importerów i dystrybutorów, a także prawnych możliwościach uczestniczenia w konsorcjach i w SIEF. Ponadto prowadzimy pełną obsługę prawną w indywidualnych sprawach związanych z REACH i CLP, w tym wydajemy opinie prawne, prowadzimy bieżące doradztwo, konsulting, oceniamy zasady podlegania regulacjom REACH oceniamy prawne ryzyka przedsiębiorców zobowiązanych na podstawie REACH, projektujemy i analizujemy umowy zawierane w ramach SIEF i konsorcjów.   W sprawach aktualnych problemów praktycznych możesz zajrzeć do prowadzonego przez nas portalu informacyjnego e-REACH.

 

Odpady

Kancelaria LEXPERTS prowadzi także doradztwo prawne z zakresu nowej Ustawy o odpadach. Dotyczy to, w szczególności, obowiązków przedsiębiorców w kontekście konieczności uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, a także związanych z ewidencjonowaniem odpadów, w tym odpowiedzialności karnej i administracyjnej za naruszenie wymogów ustawowych.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

kancelaria@lexperts.pl

Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430
tel. kom. 785 500 700

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska