Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Rośnie liczba aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Szczególnie ważne staje się odpowiednie gospodarowanie odpadami. Złe interpretowanie lub niestosowanie się do przepisów prawa ochrony środowiska może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Rozumienie i przestrzeganie szeregu regulacji dotyczących przedsiębiorców na różnych etapach działalności staje się łatwiejsze dzięki pomocy prawników mających doświadczenie w prawie ochrony środowiska. Usługi Kancelarii Lexperts dotyczące zagadnienia ochrony środowiska to m.in.: doradztwo prawne, analizy prawne, ocena ryzyka prawnego związanego z prowadzoną działalnością i jej oddziaływaniem na środowisko, analiza odpowiedzialności przedsiębiorcy i kadry zarządzającej za naruszenie prawa ochrony środowiska lub dokonane szkody w środowisku, pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń (na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, a także pozwolenia wodnoprawne), jak również reprezentacja w sprawach związanych z problematyką ochrony środowiska (zarówno administracyjnych, jak i sądowych).

 
Oferujemy:
• doradztwo prawne, analizy prawne, ocena ryzyka prawnego związanego z prowadzoną działalnością i jej oddziaływaniem na środowisko,
• analizę odpowiedzialności przedsiębiorcy i kadry zarządzającej za naruszenie prawa ochrony środowiska lub dokonane szkody w środowisku,
• pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń (na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, a także pozwolenia wodnoprawne),
• reprezentację w sprawach związanych z problematyką ochrony środowiska (zarówno administracyjnych, jak i sądowych).
 

Rozporządzenia CLP

Kancelaria Lexperts udziela przedsiębiorcom profesjonalnych porad prawnych w związku z rozporządzeniem nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, z dnia 16 grudnia 2008 roku, zwanym rozporządzeniem CLP (Classification, Labelling and Packaging). Rozporządzenie to opisuje wymogi w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych. Rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system w wymienionych kwestiach zastępuje system opisany w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE. Oparty jest na systemie GHS, GHS ONZ (Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) opracowanym 2003 roku przez ONZ. Nowy system CLP jest dla przedsiębiorców trudniejszy w zastosowaniu niż dotychczasowa klasyfikacja UE, co oznacza na przykład bardziej skomplikowany proces oznakowania na etykiecie produktów. Usługi Kancelarii Lexperts pozwalają na dostosowanie dokumentów do wymagań rozporządzenia CLP. Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie opracowywania klasyfikacji, opracowywania kart charakterystyki i przygotowywania oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP.

 

 

Rozporządzenie REACH

Kancelaria LEXPERTS specjalizuje się również w doradztwie z zakresu rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), które stanowi uzupełnienie rozporządzenia CLP. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, które weszło życie w dniu 1 czerwca 2007 roku. Reguluje kwestie stosowania substancji chemicznych, poprzez ich rejestrację oraz ocenę, jak również udzielanie zezwoleń i ograniczeń na wprowadzenie do obrotu. Rozporządzenie REACH zostało przyjęte, aby chronić środowisko i zdrowie człowieka przed zagrożeniami, które mogą stanowić chemikalia. Rozporządzenie REACH przyczynia się jednocześnie do zwiększania konkurencyjności substancji chemicznych dostępnych w Unii Europejskiej. Propaguje także alternatywne metody oceny zagrożeń stosowania substancji chemicznych, aby ograniczyć liczbę badań przeprowadzanych na zwierzętach. Rozporządzenie REACH dotyczy wszystkich substancji chemicznych – zarówno chemikaliów stosowanych w przemyśle, jak i tych towarzyszących w codziennych życiu (na przykład środków czystości), a także składników wyrobów (odzieży, mebli, urządzeń elektrycznych itd.). Z tego powodu wymogi rozporządzenia obejmują większość przedsiębiorstw z różnych sektorów (na terenie UE). W związku z tym na przedsiębiorcach spoczywa duży ciężar, gdyż muszą oni identyfikować i kontrolować ryzyka związane ze stosowaniem substancji chemicznych. Przedsiębiorstwo musi wykazać, że substancja wyprodukowana i wprowadzona do obrotu w UE może być bezpiecznie stosowana. Ponadto, konieczne jest poinformowanie użytkownika o środkach zmniejszających ryzyko. W związku z rozporządzeniem REACH Kancelaria Lexperts prowadzi doradztwo prawne w sprawach, takich jak m.in: rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń, zastosowane ograniczenia. Ponadto, Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w sprawach związanych z rozporządzeniem REACH.

 
Jeżeli potrzebujesz pomocy z zakresu prawa ochrony środowiska, potrzebujesz interpretacji umowy bądź przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, napisz na kancelaria@lexperts.pl.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska