Wzór umowy spółki

WZÓR UMOWY SPÓŁKI Z O.O.

Poniższy wzór umowy spółki z o.o. stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym – Dz. U. Nr 299, poz. 1774

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia …………………………………r.

 

§ 1

Stawający

1)……………………………….…………………………………..;

2)…………………………….……………………………………..;

3)………………………….………………………………………..

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną

dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: ……………………………………………………………………………………………………….. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest ………………………………….……………………………………………………………….

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) (PKD ……..…….) ……………………………………………….

2) (PKD …..……….) ……………………………………………….

3) (PKD …..……….) ……………………………………………….

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi …………………………………….. zł (słownie: …………………………………………….……………………………….…………….) i dzieli się na ………..…. (słownie: …………………………………………….………………..…………………………….) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną ………………………….……… zł (słownie: ……..……………………………………….…………………………………………….).

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

1) wspólnik ………………..………………………………………………………………………………………………….. obejmuje …………… (słownie: ……………………………………………….………………………) udziałów o łącznej wartości nominalnej ……….…………………………………… zł (słownie: ………………………………..………………….…………………………………………….);

2) wspólnik ………………………………..………………………………………………………………………………….. obejmuje ……..…… (słownie: …………………………………………….…………………………) udziałów o łącznej wartości nominalnej ………………………………..………… zł (słownie: …………………………………………….………………………………………..………….).

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

Wariant A

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

Wariant B

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10

Wariant A

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

Wariant B

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

Wariant C

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Wariant D

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 11

Wariant A

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

Wariant B

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 12

Wariant A

Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Zgromadzenie wspólników.

Wariant B

Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zgromadzenie wspólników.

Wariant C

1. Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zgromadzenie wspólników.

2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.

2. Kadencja członka Zarządu wynosi ……………..

3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

 

(wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12)

4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ………..…… członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi …………….….

6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

§ 14

Wariant A

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Wariant B

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 15

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

1)……………………………………………………,/ funkcja:…………..………………….;

2)……………………………………………………,/ funkcja:…..………………………….;

3)……………………………………………………,/ funkcja:………..……………………..

(wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12)

B. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:

1)……………………………………………………,/ funkcja:……..……………………….;

2)……………………………………………………,/ funkcja:………..…………………….;

3)……………………………………………………,/ funkcja:………..……………………..

§ 16

Wariant A

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.

Wariant B

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ……………….. r.

 

 

 WZÓR UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Poniższy wzór umowy spółki komandytowej stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym- Dz.U.2015.70

 Umowa spółki komandytowej
z dnia ………

§ 1

Stawający:
1) ………………………………………………………………………………………,
2) ………………………………………………………………………………………,
3) ………………………………………………………………………………………,
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę komandytową, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: ………………………………………………………. spółka komandytowa.

§ 3

Siedzibą Spółki jest: ………………………………………………………………..

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD …………..) ………………………………………………………………..
2) (PKD …………..) ………………………………………………………………..
3) (PKD …………..) ………………………………………………………………..

§ 5

1. Wspólnikami odpowiadającymi za zobowiązania Spółki bez ograniczenia (komplementariuszami) są:
1) ………………………………………………………………………………………,
2) ………………………………………………………………………………………,
3) ……………………………………………………………………………………….
2. Komandytariuszem jest / komandytariuszami są:
1) ………………………………………………………………………………………,
2) ………………………………………………………………………………………,
3) ……………………………………………………………………………………….

§ 6

1. Suma komandytowa, do wysokości której ogranicza się odpowiedzialność komandytariusza, wynosi:
1) dla ………………….. kwotę: …………………. zł
(słownie: …………………………………………….),
2) dla ………………….. kwotę: …………………. zł
(słownie: …………………………………………….),
3) dla ………………….. kwotę: …………………. zł
(słownie: …………………………………………….).
2. Wkłady objęte sumą komandytową zostały wniesione w całości.

§ 7

Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów pieniężnych o wartości: ……………. zł (słownie: ……………………………………..) w ten sposób, że:
1) wspólnik …………………………….. wnosi wkład w wysokości: ……………… zł
(słownie: ………………………………………………………………);
2) wspólnik …………………………….. wnosi wkład w wysokości: ……………… zł
(słownie: ………………………………………………………………);
3) wspólnik …………………………….. wnosi wkład w wysokości: ……………… zł
(słownie: ………………………………………………………………).

§ 8

Wariant A
1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.
3. W razie śmierci wspólnika, ogłoszenia upadłości wspólnika lub wystąpienia wspólnika ze Spółki, Spółka nie ulega rozwiązaniu.

Wariant B
Spółkę zawiera się na czas oznaczony: do dnia ………………………………………..

§ 9

Uprawnionymi do reprezentowania Spółki są komplementariusze:
1) ………………………………………………………………………………………,
2) ………………………………………………………………………………………,
3) ………………………………………………………………………………………,
z których każdy może samodzielnie działać w imieniu Spółki.

§ 10

Wariant A
Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są wspólnicy, którzy mają prawo jej reprezentacji.

Wariant B
Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są następujący wspólnicy:
1) ………………………………………………………………………………………,
2) ………………………………………………………………………………………,
3) ……………………………………………………………………………………….

§ 11

Wariant A
Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach Spółki.

Wariant B
Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący:
1) ………………………………………………. w udziale ……………………%,
2) ………………………………………………. w udziale ……………………%,
3) ………………………………………………. w udziale ……………………%.

§ 12

Wariant A
Każdy wspólnik jest zobowiązany do równego uczestniczenia w stratach Spółki.

Wariant B
W stratach uczestniczą w częściach równych wyłącznie:
1) ………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………..

Wariant C
Każdy wspólnik jest zobowiązany do uczestniczenia w stratach Spółki stosownie do posiadanego udziału w zyskach Spółki.

§ 13

Wariant A
Ogół praw i obowiązków wspólnika nie może być przeniesiony na inną osobę.

Wariant B
Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę.

Wariant C
Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inną osobę nie wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników.

§ 14

Wariant A
Zmiana umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników wyrażonej w uchwale wspólników o zmianie umowy.

Wariant B
Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników podjętej z udziałem wszystkich wspólników. Do zmiany umowy nie jest jednak wymagana zgoda wszystkich wspólników, a uchwała może być podjęta bezwzględną większością głosów.

§ 15

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia …………….. roku.

Podpisy wspólników:
1) ……………………
2) ……………………
3) ……………………

 

WZÓR UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ

Poniższy wzór umowy spółki komandytowej stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym- Dz.U.2015.68

Umowa spółki jawnej

z dnia……..

zawarta w dniu …………………………… w …………………. pomiędzy:
………………………………………………….. córką/synem ……………………………., zamieszkałą w …………………………… przy ulicy …………………………., legitymującą się dowodem osobistym  ser. ….  nr …………………….., nr PESEL ……………………………..
a
…………………………………………………… córką/synem …………………………, zamieszkałym w ………………………… przy ulicy ………………………., legitymującym się dowodem osobistym ser. …. nr ………………………..,

nr PESEL ……………………………..
o następującej treści:

 • 1.
 1. Strony jednomyślnie oświadczają, że niniejszym powołują spółkę jawną.
 • 2.
 1. Spółka będzie działać pod firmą: ………………………………………… Spółka Jawna, Spółka może używać skrótu: ………………………………… Sp.j. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.
 2. Siedzibą Spółki jest ………………..
 3. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa będą następujące czynności:
 4. ………………………………………………………………………………. (PKD …………………..),
 5.   ………………………………………………………………………………. (PKD …………………..),
 6. ………………………………………………………………………………. (PKD …………………..),
 7. ………………………………………………………………………………. (PKD …………………..),
 8. ………………………………………………………………………………. (PKD …………………..),
 9. ………………………………………………………………………………. (PKD …………………..),
 10. ………………………………………………………………………………. (PKD …………………..),
 11. ………………………………………………………………………………. (PKD …………………..),
 12. ………………………………………………………………………………. (PKD …………………..),
 13. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. Jednakże każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.
 14. Spółka może zakładać oddziały i filie o czym muszą zadecydować wspólnicy uchwałą podjętą jednogłośnie.
 15. Obszarem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska