Projekt unijny – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – CYFRYZACJA KANCELARII

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

CYFRYZACJA KANCELARII

 

W ramach Kancelarii rozpoczynamy realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt o tytule „Innowacyjne oprogramowanie komputerowe do cyfrowej prawnej obsługi korporacyjnej spółek i prowadzenia e-dokumentacji spółkowej celem zwiększenia potencjału kancelarii poprzez automatyzację i usprawnienie usługi w postaci zdalnej pomocy prawnej z zakresu prawa spółek” przysłuży się dla szybszej i sprawniejszej obsługi naszych klientów prowadzących spółki.

 

Planowany przez nas efekt to stworzenie oprogramowania wprowadzającego nowe procesy wdrażania elektronicznych usług prawniczych: w pełni zdalnych zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń władz spółek, całościowego zbioru e-dokumentacji spółkowej, automatycznego wypełniania wniosków do e-KRS i e-PRS z wykorzystaniem e-akt spółki. Nad wszelkimi procesami czuwać będą wykwalifikowani pracownicy Kancelarii, którzy dopilnują, aby przebiegały one sprawnie i zgodnie z formalnymi wymogami prawnymi.

CELE PROJEKTU

Kluczowym celem projektu jest cyfryzacja Kancelarii i klientów będących spółkami prawa handlowego i prawa europejskiego. Dzięki wprowadzeniu tych innowacyjnych rozwiązań zwiększy się efektywność Kancelarii, co pozwoli otworzyć się na większą ilość klientów i nowe spółki oczekujące wysokich standardów świadczonych usług i szybkości ich realizacji.

EFEKT PROJEKTU

Stworzone w ramach projektu zostanie innowacyjne oprogramowanie do obsługi protokołowania zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń oraz posiedzeń zarządów i innych organów spółek.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu to 202 800,00 zł, z czego kwota 162 800,00 zł stanowi wkład Funduszy Europejskich.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

OPROGRAMOWANIE, które niezaprzeczalnie usprawni w/w usług obsługi korporacyjnej spółek przez kancelarię bo ułatwi świadczenie usług oraz przyciągnie nowych klientów.

Wprowadzone zostaną nowe rozwiązania teleinformatyczne – poprzez stworzenie PROGRAMU do obsługi korporacyjnej spółek poprzez utworzenie infrastruktury odpowiedniej na serwerze i w chmurze, przy wykorzystaniu podpisów cyfrowych oraz połączeniu PROGRAMU z urzędowymi, państwowymi programami rejestrów sądowych tj KRS.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wprowadza nowy procedury e-usług prawnych z zakresu wirtualnej, zdalnej obsługi korporacyjnej spółek będących klientami Wnioskodawcy. Będzie ona adresowana zarówno do dotychczasowych jak i nowych klientów, zarówno w kraju jak i za granicą. Będą to zarówno MŚP jak i więksi przedsiębiorcy zakładający wejście na nowe rynki zbytu czy restrukturyzację formy prowadzonej działalności gospodarczej. Odbiorcami zmodernizowanych usług mają być także firmy z wielu branż tj przedsiębiorców polsko i obcojęzycznych, działających na terenie Polski lub za granicą, ale prowadzących działalność gospodarczą także w Polsce, głównie na Dolnym Śląsku, gdyż będzie zawierała możliwość automatycznego tłumaczenia dokumentów na wybrany język. Wprowadzenie tej innowacji proceduralnej jest uzasadnione koniecznością dostosowania się do zmieniającej rzeczywistości w czasie i po pandemii COVID-19. Zaplecze infrastrukturalne zostanie zdecydowanie powiększone, w większym zakresie wnioskodawca będzie w stanie sam nim zarządzać, przeprowadzać niezbędne działania za pomocą dostosowanego oprogramowania. Dzięki temu przedsiębiorstwo zaoszczędzi na usługach informatycznych podmiotów zewnętrznych. Wydatki zaplanowane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym są jak najbardziej zasadne dla prawidłowego funkcjonowania oprogramowania. Bez komputera serwerowego wnioskodawca i jego pracownicy nie będę w stanie w ogóle korzystać z planowanego oprogramowania. Wszystkie te środki są niezbędne do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie. Dotychczas e-usługi dla przedsiębiorców z zakresu automatyzacji i cyfryzacji obsługi wirtualnych zgromadzeń i posiedzeń spółek nie są oferowane w ramach kancelarii. Dopiero w lipcu 2021 roku pojawiła się na polskim rynku nowa spółka – a mianowicie prosta spółka akcyjna. Poza tym program będzie pozwalał obsługiwać tzw. Spółki europejskie, a więc transgraniczne podmioty gospodarcze funkcjonujące w UE. Stąd usługi prawne z tego zakresu są także nowe biorąc pod uwagę oferowane dotychczas produkty. Dotychczas ten rodzaj usług nie było oferowany na rynku przez wnioskodawcę. Wszystkie wydatki ponoszone w związku projektem mają ścisły związek z nową usługą, albowiem np. bez przygotowania skomplikowanego technologicznie oprogramowania komputerowego zawierającego szereg dostosowanych do potrzeb różnych spółek szablonów dokumentów prawnych w oparciu o doradztwo prawne nie będzie możliwe świadczenie tego typu usług. Popyt na te usługi jest coraz większy, gdyż dużo przedsiębiorstw zagranicznych i polskich rozwija się w kierunku cyfryzacji, obsługi zdalnej, korzystania z chmury, podpisów elektronicznych i innych możliwości cyfrowych, czyli powinni być zainteresowani alternatywnymi formami prawnej, zdalnej obsługi korporacyjnej spółek. Z uwagi na cyfryzację, dostępność zdalną przy użyciu stworzonego PROGRAMU w połączeniu z kwalifikacjami radcy prawnego i jego doświadczeniem zawodowym, nowa usługa świadczona przez kancelarię przy wsparciu nowego narzędzia informatycznego będzie na wysokim poziomie merytorycznym, a przez to jakościowo wysoce konkurencyjna na rynku. Świadczona usług w ramach projektu nie tylko jest wysokiej jakości, ale zapewnia szybki kontakt i sprawność zdalnej obsługi w razie konieczności pomocy/doradztwa prawnego, w związku z elektronicznym przekazywaniem danych.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska