Ogólne warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ

 

Niniejsze Ogólne Warunki określają treść umów o świadczenie obsługi prawnej pomiędzy Kancelarią Prawną Lexperts radcą prawnym Lidią Siwik oraz radcą prawnym Marcinem Podlesiem a Klientami, o ile odmienne warunki nie zostały uzgodnione w pisemnej umowie pomiędzy Kancelarią a Zleceniodawcą albo jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ

Kancelaria Prawna LEXPERTS®

 I. DEFINICJE

 

Dla celów Umowy o świadczenie Pomocy Prawnej przyjęte są następujące definicje:

 1. Kancelaria- Kancelaria Prawna prowadzona odpowiednio przez radcę prawnego dr Lidię Siwik z siedzibą w Trzebnicy, Rynek 12/1, 55-100 Trzebnica, lub odpowiednio Kancelaria Prawna prowadzona przez radcę prawnego dr Marcina Podlesia z siedzibą we Wrocławiu, ul. ks. J. Poniatowskiego 2/1, 50–326 Wrocław.
 2. Klient- strona Umowy, na której rzecz Kancelaria ma świadczyć Pomoc Prawną;
 3. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z Kancelarią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby lub na rzecz której Kancelaria świadczy Pomoc Prawną niezwiązaną bezpośrednio działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby
 4. Prawnik- osoba, która ukończyła studia prawnicze, w tym radcę prawnego, adwokata, adwokata zagranicznego, w tym adwokata niemieckiego;
 5. Pracownik Kancelarii– Prawnik lub inna osoba działająca w Kancelarii;
 6. Ogólne Warunki- niniejsze ogólne warunki umowy o świadczenie Pomocy Prawnej przez Kancelarię;
 7. Pomoc Prawna- wszelkie Usługi świadczone przez Kancelarię, a także czynności przez nią wykonywane, obejmujące in. udzielenie porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej, opracowywanie projektu umowy lub aktu normatywnego, reprezentowanie osób przed sądem lub organem administracji tłumaczeń tekstów prawnych;
 8. Przedmiot Umowy – przedmiot Umowy odnoszący się do świadczenia Pomocy Prawnej, który może być wyznaczony m.in. zakresem Pomocy Prawnej świadczonej na rzecz Klienta, zakresem zadań Kancelarii, poczynionymi założeniami, stanem faktycznym i prawnym;
 9. Umowa- umowa pomiędzy Kancelarią a Klientem, na mocy której Kancelaria zobowiązana jest świadczyć Pomoc Prawną;
 10. Usługa- świadczenie Pomocy Prawnej objętej Przedmiotem Umowy przez godzinę.
 11. Usługodawca– specjalista spoza Kancelarii z określonej dziedziny prawa, prawnik zagraniczny, notariusz, księgowy, doradca podatkowy, audytor, windykator, firma windykacyjna, tłumacz przysięgły lub inna osoba trzecia;
 12. Kodeks Etyki– Kodeks Etyki Radcy Prawnego stanowiący Załącznik do Uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.;
 13. Ustawa o radcach prawnych- Ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 Nr 123 poz. 1059 ze zmianami);
 14. Ustawa o prawach konsumenta- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827).
 15. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 16. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.III. ZASADY ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ PRZEZ KANCELARIĘ 
 1. Kancelaria świadczy Pomoc Prawną z zachowaniem należytej staranności, z poszanowaniem zasad określonych Ustawą o radcach prawnych i Kodeksem Etyki, zgodnie ze standardami profesjonalnego świadczenia usług prawnych.
 2. Sposób świadczenia Pomocy Prawnej w powierzonej Kancelarii sprawie, w szczególności termin wykonywania poszczególnych czynności, wynika z rodzaju sprawy, zakresu zlecenia oraz bieżących uzgodnień z Klientem.
 3. Pomoc Prawna świadczona przez Kancelarię oparta jest na rozumieniu Prawników odpowiednich ustaw, orzecznictwa i literatury, będących w mocy w chwili świadczenia Pomocy Prawnej. Późniejsze zmiany przepisów prawnych, orzecznictwa lub praktyki mogą mieć wpływ na aktualność udzielonej Pomocy Prawnej. Kancelaria nie jest zobowiązana do aktualizowania udzielonej Pomocy Prawnej pod kątem późniejszych zmian w przepisach prawnych, orzecznictwie i wykładni.
 4. Pomoc Prawna udzielana jest w zakresie ustalonym Umową wyłącznie na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego i przedłożonych dokumentów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów lub informacji.
 5. Pomoc prawna świadczona jest wyłącznie w zakresach, w jakich kancelaria się specjalizuje. Specjalizacją kancelarii nie jest ani prawo podatkowe, karne ani rodzinne, w tym doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa, chyba że wyraźnie zastrzeżono w umowie z Klientem inaczej. Kancelaria nie świadczy Usług w zakresie zgłoszenia rejestracyjnego VAT.
 6. Reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi lub organami państwowymi w postępowaniach a także osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi wymaga udzielenia pisemnego pełnomocnictwa radcom prawnym lub adwokatom wskazanym przez Kancelarię. Kancelaria zastrzega sobie prawo wstrzymania się z udzieleniem Pomocy Prawnej do momentu przedłożenia oryginału takiego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno zawierać klauzulę o dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa substytucyjnego.
 7. Pomoc Prawna świadczona jest na prawie polskim, w tym na obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawie Unii Europejskiej. Pomoc prawna może być świadczona na prawie niemieckim, po wyraźnym uzgodnieniu Klienta z Kancelarią. Jeżeli Przedmiot Umowy lub Pomoc Prawna w całości lub części podlegać będzie prawu innemu niż polskie, Kancelaria nie ponosi w takim zakresie odpowiedzialności za świadczoną Pomoc Prawną.
 8. Miejscem świadczenia Pomocy Prawnej jest siedziba Kancelarii, chyba że poszczególne czynności ze względu na swój charakter wymagają wykonania ich w innym miejscu.
 9. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności informacji o przedsiębiorstwie Klienta lub jego innych sprawach majątkowych, uzyskanych w związku ze świadczeniem obsługi prawnej. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych.
 10. Kancelaria ma prawo ujawnić fakt świadczenia Pomocy Prawnej na rzecz Klienta i umieścić go w swojej liście referencyjnej, na co Klient wyraża zgodę. Kancelaria ma prawo uzyskać od Klienta referencji na piśmie po wykonaniu Usługi.
 11. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wynik sprawy ani osiągnięcie określonego skutku. Kancelaria ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywistą stratę powstałą bezpośrednio wskutek umyślnego działania radcy prawnego, do górnej granicy stanowiącej wysokość posiadanego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za czynności nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu.
 12. Pomoc prawna jest świadczona w języku polskim. Pomoc prawna może być świadczona także w języku angielskim lub niemieckim, jeżeli uzgodniono to w Umowie z Klientem.
 13. Jeśli nic innego nie uzgodniono z Klientem, za Pomoc Prawną uznaje się także wykonywanie wszelkich czynności administracyjnych, organizacyjnych i technicznych w ramach Kancelarii, które są związane choćby pośrednio ze zleceniem i/lub Przedmiotem Umowy.
 14. Za wykonanie Usługi uznaje się świadczenie Pomocy Prawnej przez Kancelarię przez godzinę, chyba że w Umowie ustalono inaczej.
 15. Kancelaria świadczy usługi na aktualnym stanie prawnym. Kancelaria nie jest zobowiązana do aktualizowania udzielonej Pomocy Prawnej pod kątem późniejszych zmian w przepisach i praktyce.
 16. Kancelaria nie jest odpowiedzialna za osiągnięcie określonego rezultatu, na którym zależy Klientowi, a zawierana Umowa jest umową starannego działania.
 17. Przyjęcie danej sprawy wymaga wyraźnego bezwarunkowego i jednoznacznego wyrażenia zgody przez Kancelarię w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.

 

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Kancelaria i Klient mogą zawrzeć Umowę w dowolny sposób, w tym ustnie, pisemnie lub na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu lub emaila.
 2. Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy. W razie rozbieżności między postanowieniami Umowy i Ogólnych Warunków, postanowienia Umowy mają znaczenie rozstrzygające.
 3. Ogólne Warunki wiążą Kancelarię i Klienta, jeżeli będą stanowić załącznik do Umowy lub zostaną przywołane w treści Umowy i doręczone drugiej stronie przed zawarciem Umowy.
 4. Wszelkie zmiany zasad wynikających z Ogólnych Warunków, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zdania następnego. Wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności nie stosuje się do informacji, oświadczeń lub uzgodnień, których dokonanie niniejsze Ogólne Warunki wyraźnie dopuszczają w innej formie.
 5. Klient będącym przedsiębiorcą, inną osobą prawną lub jednostką organizacyjną przy zawarciu umowy zobowiązany jest podać dane identyfikacyjne, w tym firmę lub nazwę, formę prawną, adres, NIP, status jako podatnika podatku VAT lub odpowiadającego mu podatku od wartości dodanej w innym kraju, wskazać osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji oraz sposób reprezentacji, jak również przedłożyć wyciąg z odpowiedniego rejestru. Klient będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej zobowiązany jest podać m.in.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL (o ile został nadany), numer dowodu osobistego.

 

IV. OSOBY UCZESTNICZĄCE 

 1. Poszczególne zadania i czynności w ramach przedmiotu Umowy mogą być wykonywane przez Prawników, a w stosunku do prac pomocniczych także inne osoby.
 2. Kancelaria we własnym zakresie decyduje o powierzeniu poszczególnych zadań i czynności w ramach Przedmiotu Umowy w całości lub w części Prawnikom, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy lub czynności, termin jej wykonania, kwalifikacje i uprawnienia danego Prawnika oraz jego wiedzę o sprawach Klienta, przy czym organizacja pracy nad sprawami Klienta będzie zapewniać organizacyjną i kosztową optymalizację Pomocy Prawnej. Poszczególne czynności mogą być także powierzane specjalistom zewnętrznym, jeżeli wymaga tego ochrona interesów Klienta, a Klient się temu wyraźnie nie sprzeciwi.
 3. W zależności od potrzeb sprawy Kancelaria może pośredniczyć w imieniu Klienta przy kontaktach z Usługodawcami. Z Usługodawcami Klient jest zobowiązany zawrzeć umowę osobiście lub za pośrednictwem Kancelarii. W takich przypadkach Klient odpowiada względem Kancelarii, że Usługodawcy nie będę od Kancelarii dochodzili żadnych roszczeń. Usługodawcy ci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za czynności przez nich świadczone. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za adekwatność wyboru Usługodawców ani za czynności przez nich świadczone.
 4. Podczas trwania Umowy, a także w ciągu 3 lat od jej ustania, Klient zobowiązuje się nie zatrudniać Prawników ani Pracowników Kancelarii, jak również nie podejmować z nimi jednorazowej lub stałej współpracy w zakresie jakiejkolwiek obsługi prawnej.

 

V. PRZECHOWYWANIE PRZEPŁYW INFORMACJI I DOKUMENTÓW

 1. Klient zobowiązany jest współdziałać z Kancelarią w świadczeniu przez nią Pomocy Prawnej, w szczególności niezwłocznie dostarczać wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów w celu wykonania Przedmiotu Umowy oraz zapewniać udział kompetentnego przedstawiciela w trakcie bezpośrednich spotkań. Klient zobowiązuje się do współdziałania umożliwiającego wykonanie czynności wymaganych prawem w terminach ustawowych, przy należytym nakładzie pracy i uwzględniający zobowiązania Kancelarii wobec innych Klientów.
 2. Kancelaria opiera się na informacjach otrzymanych od Klienta, a w pozostałym zakresie tylko zgodnie z ustaleniami stron.
 3. O ile inaczej nie uzgodniono, Kancelaria nie jest zobowiązana do weryfikacji ani sprawdzenia jakichkolwiek informacji lub dokumentów otrzymanych od Klienta.
 4. Bieg terminu wykonania Umowy rozpoczyna się od momentu udzielenia wymaganych informacji i przedłożenia kompletu niezbędnych dokumentów.
 5. Jeśli Klient udzieli informacji, przekaże lub udostępni dokumenty, które są niezbędne lub mają być uwzględnione przy świadczeniu Pomocy Prawnej albo zleci wykonanie czynności później niż 4 dni przed upływem siedmiodniowego terminu ustawowego lub sądowego do dokonania czynności na rzecz Klienta albo później niż 10 dni przed upływem dłuższego niż siedmiodniowy termin ustawowy lub sądowy do dokonania czynności na rzecz Klienta, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie tych terminów.
 6. W przypadku braku współdziałania ze strony Klienta, Kancelaria zwolniona jest ze świadczenia Pomocy Prawnej przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia i zwolniona jest z odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Kancelaria może również w takim przypadku rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym – bez wypowiedzenia, zachowując prawo do wynagrodzenia za okres do chwili ustania umowy. Klient powinien także na bieżąco, na piśmie, zgłaszać Kancelarii wszelkie zastrzeżenia odnośnie sposobu pracy Kancelarii, czy do wyników tej pracy – pod rygorem utraty prawa do późniejszego formułowania jakichkolwiek zarzutów czy roszczeń z tego tytułu – zwłaszcza już po zakończeniu świadczenia Pomocy Prawnej.
 7. W razie wyraźnego życzenia Klienta Kancelaria dołoży starań, aby poinformować Klienta o postępach prac i wynikach działań podejmowanych w ramach Przedmiotu Umowy oraz o poniesionych przez Kancelarię kosztach i wydatkach.
 8. Kancelaria i osoby działające w jej imieniu mogą porozumiewać się elektronicznie z Klientem, jego personelem, doradcami innymi osobami działającymi w jego imieniu i na jego rzecz, na co Klient wyraża zgodę.
 9. W razie gdy Klient podejmuje komunikację elektroniczną z Pracownikiem Kancelarii niebędącym radcą prawnym lub adwokatem, zobowiązuje się wysłać korespondencję dodatkowo do wiadomości r.pr. Lidii Siwik (siwik@lexperts.pl) lub r.pr. Marcina Podlesia (marcin.podles@lexperts.pl).
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za ryzyka wynikłe z tytułu korzystania z komunikacji elektronicznej (obejmujące m.in. opóźnienia, groźbę przechwycenia i nieupoważnionego dostępu do takiej korespondencji, jak też ryzyko wirusów), chyba że szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Kancelarii lub osób działających w jej imieniu.
 11. Kancelaria i Klient wzajemnie uzgadniają, że każdy z nich będzie odpowiedzialny za utrzymywanie i ochronę własnego bezpieczeństwa i systemów.
 12. Wykonanie niektórych czynności może polegać na przesyłaniu plików w formacie elektronicznym i jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:  System operacyjny: Windows, Linux, Mac OS; Sterowanie: klawiatura, mysz; Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s; Inne: program do odtwarzania tekstu (edytor tekstowy) MS Office, przeglądarka internetowa, przykładowo Internet Exploder (minimum wersja 7), Google Chrome (minimum wersja 13), Mozilla Firefox (min. wersja 10) , Opera (minimum wersja 9), Safari (minimum wersja 6), program do odtwarzania plików w formacie PDF, np. Adobe Reader, przeglądarka plików graficznych, np. przeglądarka fotografii systemu Windows.
 13. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i wady wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego lub oprogramowania, m.in. przeglądarki internetowej Klienta lub wynikające z usterek łącz telekomunikacyjnych, a także działalności osób trzecich, za które Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności;
 14. Kancelaria zastrzega możliwość indywidualnego uzgodnienia z Klientem innych warunków systemu teleinformatycznego celem świadczenia Pomocy Prawnej.

 

VI. DOKUMENTACJA i JEJ  PRZECHOWYWANIE

 1. Kancelaria zapewnia odpowiedni sposób przechowywania oryginalnych dokumentów otrzymanych w związku z Pomocą Prawną w poszczególnych sprawach.
 2. Kancelaria przyjmuje od Klienta tylko kopie lub skany dokumentów, chyba że wymagane jest przekazanie przez Klienta oryginałów na potrzeby prowadzonych spraw. Przekazywanie oryginałów dokumentów możliwe jest tylko za uprzednim uzgodnieniem i po uzyskaniu pokwitowania ze strony Kancelarii.
 3. Kancelaria prześle Klientowi na jego pisemny wniosek oryginały znajdujących się w posiadaniu Kancelarii dokumentów, chyba że oryginał potrzebny jest do świadczenia przez Kancelarię Pomocy Prawnej.
 4. Klient ma prawo korzystać i sporządzać dla siebie kopie wszystkich dokumentów sporządzonych przez Kancelarię w ramach Przedmiotu Umowy.
 5. Po rozwiązaniu Umowy Kancelaria przekaże Klientowi na jego wniosek całość dokumentacji Klienta związanej z wykonaniem Umowy.
 6. Kancelaria ma prawo zniszczyć dokumenty, które w opinii Kancelarii nie będą potrzebne do celów prawnych, jeżeli Klient odmówił ich odebrania i o ile wyraźnie nie uzgodniono, że Kancelaria przechowa te dokumenty za określonym wynagrodzeniem. Kancelaria nie zniszczy dokumentów powierzonych jej przez Klienta na przechowanie za wynagrodzeniem.

 

VII. DOKUMENTY KANCELARII

 1. Kancelaria może zapoznać Klienta z projektem przygotowywanego przez Kancelarię dokumentu przygotowanego w ramach Pomocy Prawnej, w szczególności porady, informacji, opinii, pisma procesowego, pisma w sprawie lub raportu, aby umożliwić Klientowi zgłoszenie komentarzy. Brak niezwłocznego zgłoszenia przez Klienta uwag lub zastrzeżeń do projektu dokumentu traktuje się jako zaakceptowanego przez Klienta.
 2. Klient nie może opierać się na projekcie dokumentu do czasu finalizacji dokumentu i podpisania go. Projekt dokumentu nie ma charakteru wiążącego.
 3. Kolejne wersje dokumentów mogą być utrwalone na różnych nośnikach.
 4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności podstawą interpretacji jest podpisany oryginał dokumentu.
 5. Kancelaria korzysta z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Oświadczenie woli Kancelarii podpisane takim podpisem jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

 

VIII. WYNAGRODZENIE

 1. Klient za świadczenie Pomocy Prawnej przez Kancelarię jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie.
 2. Wynagrodzenie może być płatne w systemie ryczałtowym, godzinowym, kwotowym, mieszanym lub indywidualnym, jak również mogą zostać przewidziane stawki za prowadzenie majątkowych spraw sądowych lub przed organami państwowymi. W razie wątpliwości przyjmuje się, że:
  1. system ryczałtowy dotyczy stałej obsługi prawnej i polega na comiesięcznej zapłacie wynagrodzenia w określonej wysokości za Pomoc Prawną świadczoną w danym miesiącu do ustalonego limitu godzin;
  2. system godzinowy polega na zapłacie wynagrodzenia wyliczonego na podstawie ustalonych stawek godzinowych i faktycznego czasu poświęconego na świadczenie Pomocy Prawnej;
  3. system kwotowy polega na zapłacie wynagrodzenia w wysokości z góry określonej za Pomoc Prawną objętą Przedmiotem Umowy;
  4. system mieszany pozwala łączyć zasady rozliczeń i systemy wynagradzania, o których mowa powyżej w punktach A-C;
  5. system indywidualny pozwala dostosować wynagrodzenie do specyfiki Pomocy Prawnej, Przedmiotu Umowy i potrzeb Klienta;
  6. w majątkowych sprawach dotyczących Pomocy Prawnej w związku z postępowaniem sądowym lub przed organami państwowymi przewiduje wynagrodzenie uzależnione od wartości przedmiotu sporu, stopnia skomplikowania sprawy, a także ilości posiedzeń i pism procesowych w sprawie.
 3. Umowa może przewidywać oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, również premię Kancelarii za osiągnięcie ustalonego wyniku.
 4. Jeżeli Umowa nie określa wyraźnie sposobu wynagrodzenia Kancelarii przyjmuje się, że za świadczenie Pomocy Prawnej należy się wynagrodzenie obliczane według systemu godzinowego i ogólnie przyjętej w Kancelarii stawce godzinowej za dany rodzaj Pomocy Prawnej.
 5. W razie wyjazdów poza siedzibę Kancelarii celem świadczenia Pomocy Prawnej w szerszym wymiarze przyjmuje się, że świadczenie Pomocy Prawnej trwało 10 godzin, chyba, że rzeczywisty czas pracy, wliczając również czas podróży zleconych przez Klienta, był dłuższy.
 6. Jeśli wynagrodzenie naliczane jest według czasu świadczenia Pomocy Prawnej, Kancelaria uprawniona jest do wystawienia raportu za świadczoną Pomoc Prawną. Wystawienie raportu może zostawać również uzgodnione w umowie z Klientem. W przypadku wystawienia raportu za świadczoną Pomoc Prawną, Klient ma prawo zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub uwagi do raportu. Niezgłoszenie zastrzeżeń lub uwag do raportu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jego otrzymania, skutkuje utratą możliwości kwestionowania raportu i rozliczeń dokonywanych na jego podstawie. Brak zastrzeżeń lub uwag w wskazanym wyżej terminie jest równoznaczny z zaakceptowaniem raportu.
 7. W przypadku gdy świadczenie Pomocy Prawnej polega na prowadzeniu dla Klienta sprawy sądowej lub sprawy przed organami państwowymi wynagrodzenie Kancelarii zwiększa się o kwoty zasądzonego przez sąd na rzecz Klienta zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, chyba że uzgodniono inaczej. Kancelaria jest upoważniona do przyjęcia od osoby obowiązanej do zapłaty należności w związku z daną sprawą i zarachowania ich na poczet wynagrodzenia.
 8. W przypadku gdy świadczenie Pomocy Prawnej polega na prowadzeniu dla Klienta sprawy sądowej lub sprawy przed organami państwowymi wynagrodzenie Kancelarii w żadnym przypadku nie może być niższe niż stawki minimalne, których wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 349).
 9. W przypadku świadczenia Klientowi dodatkowych czynności poza Pomocą Prawną związanych ze wsparciem organizacyjnym i biznesowym, wynagrodzenie Kancelarii za takie czynności będzie rozliczane według faktycznego czasu pracy i stawki godzinowej ogólnie przyjętej w Kancelarii w związku ze świadczeniem Pomocy Prawnej, chyba że strony ustaliły inną stawkę godzinową lub inne zasady rozliczeń.
 10. Jeżeli nie umówiono się inaczej, Klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 50 % umówionego lub przewidywanego wynagrodzenia.
 11. Wynagrodzenie Kancelarii jest niezależne od tego, czy w danym przypadku koszty postępowania sądowego zostały zasądzone na rzecz Klienta ani niezależnie od wysokości zasądzonych kosztów. Klient nie może uzależniać zwrotu kosztów od tego, czy koszty te zostaną w procesie zasądzona, ani od tego, czy zostaną zwrócone przez drugą stronę.
 12. Klient nie może uzależniać zapłaty wynagrodzenia od uzyskania przez Kancelarię określonego rezultatu, zasądzenia zwrotu kosztów postępowania ani od tego, czy druga strona sporu zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty.
 1. Kancelaria nie ma obowiązku informowania Klienta o przekroczeniu ustalonego limitu godzin w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo wstrzymania się z udzieleniem Pomocy Prawnej, w razie gdy Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia lub zwrotem wydatków bądź kosztów.  

  IX. OPŁATY, KOSZTY I WYDATKI 

 1. Klient jest zobowiązany we własnym zakresie w odpowiednim czasie i w odpowiednich terminach uiścić wszelkie opłaty i należności względem sądów, organów państwowych, Usługodawców i innych osób, jeżeli jest to niezbędne w związku ze świadczoną Pomocą Prawną i powiadomić o tym niezwłocznie Kancelarię. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowe uiszczenie opłat i innych należności.
 2. Klient jest zobowiązany zwrócić poniesione przez Kancelarię wydatki, w tym opłaty i poniesione koszty świadczenia Pomocy Prawnej, obejmujące w szczególności:
  • koszty delegacji przy wyjazdach zleconych przez Klienta poza siedzibę Kancelarii,
  • koszty tłumaczeń zwykłych i przysięgłych,
  • opłat urzędowych, skarbowych lub sądowych, związanych ze sprawami Klienta.
 3. Koszty połączeń telefonicznych, kopiowania dokumentów lub korespondencji mogą zostać doliczone tylko jeśli w danej sprawie, ze względu na jej charakter, rozmiar tych kosztów będzie znacząco przekraczać zwykłe koszty administracyjne Kancelarii.
 4. Zwrot kosztów podróży w ramach kosztów delegacji jest pokrywany według następujących zasad:
  • w przypadku przejazdu samochodem: koszty benzyny, opłat drogowych, parkingów;
  • w przypadku przejazdu koleją: bilety pierwszej klasy oraz przejazd taksówką do miejsca świadczenia Pomocy Prawnej (sąd, urząd, miejsce spotkania);
  • w przypadku przelotu samolotem: bilety w klasie ekonomicznej, jeśli łączny czas lotu w jedną stronę nie przekracza 5 godzin lub bilety w klasie biznes, jeśli łączny czas lotu w jedną stronę przekracza 5 godzin oraz przejazd taksówką do miejsca świadczenia Pomocy Prawnej;
  • w przypadku noclegu: koszty noclegu każdej osoby w pokoju jednoosobowym w hotelu minimum 3-gwiazdkowym.
 5. Strony mogą uzgodnić wpłacenie Kancelarii przez Klienta przedpłaty w wysokości przyszłych, przewidywanych kosztów bądź wydatków, w tym opłat urzędowych i sądowych, w związku z świadczoną Pomocą Prawną.
 6. Jeżeli Klient wbrew uzgodnieniem nie dokonał terminowej wpłat zaliczek, przedpłat, wynagrodzenia lub innych należności, do których zapłaty był zobowiązany, zwalnia Kancelarię z wszelkiej odpowiedzialności za skutki niedotrzymania terminów proceduralnych, jak również za niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

 

 X. ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Jeżeli nic innego nie uzgodniono, należności Kancelarii wynikające z Umowy są płatne przelewem:
  1. Dla radcy prawnego Lidii Siwik na złotowy rachunek bankowy o numerze PL12 1020 5297 0000 1102 0260 8131 lub dewizowy  rachunek bankowy o numerze PL13 1050 1575 1000 0090 7003 1944 w walucie Euro, prowadzony w ING Banku Śląskim (SWIFT: INGBPLPW),
  2. Dla radcy prawnego Marcina Podlesia na złotowy rachunek bankowy o numerze PL30 1140 2017 0000 4602 0751 8287 prowadzony w mBanku (SWIFT: BREXPLPWMBK).
 2. Klient może zlecić Kancelarii dokonanie płatności należnych opłat sądowych, skarbowych lub innych. W takim przypadku zobowiązany jest do uprzedniej wpłaty odpowiednich sum:
  1. Dla radcy prawnego Lidii Siwik na złotowy rachunek bankowy o numerze PL12 1020 5297 0000 1102 0260 8131 prowadzony przez PKO BANK POLSKI SA (SWIFT: BPKOPLPW).
  2. Dla radcy prawnego Marcina Podlesia na złotowy rachunek bankowy o numerze PL30 1140 2017 0000 4602 0751 8287 prowadzony w mBanku (SWIFT: BREXPLPWMBK).
 3. Wszelkie należności Kancelarii powiększone są o podatek VAT.
 4. Kancelaria oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do wystawiania faktur VAT. Klient upoważnia Kancelarię do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu i akceptuje wystawienie przez Kancelarię faktur opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 5. Zaliczki lub inne płatności otrzymane przez Kancelarię od Konsumenta są rejestrowane na kasie fiskalnej w dniu otrzymania tych płatności lub najpóźniej w kolejnym dniu sprzedaży przed rozpoczęciem ewidencjonowania bieżącego obrotu.
 6. Klient wyraża zgodę na potrącanie przez Kancelarię i zaliczenie należności pobranych od osób trzecich na poczet wynagrodzenia i zwrotu kosztów, opłat i wydatków.

 

XI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

 

 1. Klient jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich przygotowanych przez Kancelarie dokumentów oraz uzyskanych od Kancelarii propozycji rozwiązań prawnych, idei, koncepcji, założeń, szkiców, wzorców, projektów, planów, informacji lub innych elementów przedmiotów praw wyłącznych lub bezwzględnych.
 2. Kancelaria nie przenosi na Klienta praw wyłącznych lub bezwzględnych do przedmiotów tych praw powstałych w związku z Umową lub przy tej okazji (w szczególności praw do projektów wynalazczych, projektów racjonalizatorskich, utworów, baz danych, tytułów lub oznaczeń indywidualizujących bądź wyróżniających) i prawa te przysługują Kancelarii. W szczególności Kancelaria nie przenosi na Klienta autorskich praw majątkowych, chyba że w Umowie lub odrębnej umowie licencyjnej zastrzeżono inaczej.
 3. Jeśli Umowa lub umowa licencyjna przenosi autorskie prawa majątkowe na Klienta, to przyjmuje się, że przeniesienie praw następuje z chwilą, gdy Kancelaria otrzyma pełne wynagrodzenie za świadczenie Pomocy Prawnej objęte danym zleceniem. W takim przypadku Klient nie ma uprawnienia do korzystania z tych praw autorskich do momentu zapłaty pełnego wynagrodzenia.
 4. W braku odmiennych uzgodnień Kancelaria może wykorzystywać wszelkie dokumenty powstałe w związku z Umową jako podstawę do wykonywania zadań na rzecz innych klientów.
 5. Kancelaria może korzystać z praw własności intelektualnej i oryginalnych pomysłów powstałych w związku z Umową świadcząc Pomoc Prawną na rzecz innych osób, o ile nie narusza tajemnicy zawodowej i zobowiązania do zachowania poufności zaciągniętego wobec Klienta.
 6. Oznaczenie LEXPERTS jest objęte ochroną znaku towarowego zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. jedn. Dz. U. 2003, nr 119, poz. 1117 ze zmianami.).
 7. W razie udostępniania osobom trzecim dokumentów i/lub materiałów objętych prawami autorskimi Kancelarii, Klient zobowiązuje się umieszczać w tych dokumentach copyright note o następującym brzmieniu:

©  Kancelaria Prawna LEXPERTS®, www.lexperts.pl

 

XII. KONFLIKT INTERESÓW

 1. Strony zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o wszystkich sytuacjach, w których Kancelaria mogłaby narazić się na konflikt interesów w rozumieniu Kodeksu Etyki („Konflikt Interesów”).
 2. W razie zaistnienia istotnego prawdopodobieństwa wystąpienia Konfliktu Interesów Kancelaria podejmie wszelkie niezbędne środki zgodne z Kodeksem Etyki, aby uniknąć Konfliktu Interesów.
 3. Kancelaria dołoży najlepszych starań, aby wskutek wystąpienia Konfliktu Interesów nie ucierpiały interesy Klienta.
 4. O ile nie narusza to zasad etyki wynikających z Kodeksu Etyki, świadczenie Pomocy Prawnej Klientowi na podstawie Umowy nie powinno ograniczać świadczenia Pomocy Prawnej przez Kancelarię na rzecz innych osób lub podmiotów.
 5. W razie powstania Konfliktu Interesów pomiędzy Klientem a innym osobami korzystającymi z pomocy Kancelarii, Kancelaria zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia obsługi prawnej w danej sprawie po jednej lub obu stronach.

 

XIII. TAJEMNICA ZAWODOWA I PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Kancelaria jest zobowiązana zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku ze świadczeniem Pomocy Prawnej na podstawie Umowy. Wszelkie informacje, uzyskane od Klienta, które nie są dostępne publicznie w okresie świadczenia przez Kancelarię Pomocy Prawnej w związku z Umową, będą traktowane jako poufne. W szczególności warunki Umowy są ściśle poufne i nie wolno ich (z wyjątkami określonymi poniżej) ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody obydwu stron.
 2. Jeżeli Kancelaria, jej pracownicy lub osoby działające w jej imieniu, zostaną zobowiązani do ujawnienia informacji poufnych dotyczących Klienta odpowiednim władzom publicznym, Kancelaria poinformuje Klienta (o ile będzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym żądaniu lub obowiązku ujawnienia.
 3. Kancelaria nie będzie wykorzystywać na potrzeby osób trzecich informacji poufnych uzyskanych od Klienta oraz nie będzie wykorzystywać dla potrzeb Klienta informacji poufnych uzyskanych od osób trzecich.
 4. Wszelkie informacje, uzyskane przez Klienta lub osoby działające w jego imieniu od Kancelarii lub osób działających w jej imieniu w okresie świadczenia Pomocy Prawnej w związku z Umową, które nie są publicznie dostępne będą traktowane przez Klienta jako poufne. W szczególności dotyczy to propozycji, ofert, specyfikacji, szkiców, projektów, dokumentów, zasad, technik, metod, planów lub scenariuszy działania, procedur, idei, pomysłów, koncepcji lub założeń, wytycznych, wskazówek, zaleceń, rekomendacji, interpretacji, a także przedmiotów praw wyłącznych lub bezwzględnych. Postanowienia powyższe dotyczą także informacji uzyskanych przez Klienta lub osoby działające w jego imieniu od Kancelarii lub osób działających w jej imieniu w związku z negocjowaniem lub zawieraniem Umowy (w szczególności drogą przetargu, konkursu ofert, zaproszenia do składania ofert, negocjacji z zaproszeniem), a także uzyskane bez zapłaty przez Klienta wynagrodzenia.
 5. Klient nie będzie wykorzystywać na potrzeby osób trzecich informacji poufnych uzyskanych od Kancelarii lub osób działających w jej imieniu, w szczególności zaś na rzecz konkurentów Kancelarii, w tym poprzez wywieranie wpływu na ofertę konkurencji.

 

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KANCELARII

 1. Odpowiedzialność Kancelarii i Prawników z tytułu lub w związku z wykonaniem Umowy obejmuje wyłącznie przypadki zaistniałe z powodu wyłącznej winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność z powodu rażącego niedbalstwa ograniczona jest do kwoty 1 000 000 (jednego miliona) PLN. Odpowiedzialność Kancelarii i Prawników w każdym przypadku ograniczona jest do kwoty otrzymanego wynagrodzenia.
 2. Kancelaria i Prawnicy nie ponoszą odpowiedzialności w zakresie utraconych zysków, korzyści lub innych szkód nie będących rzeczywistą stratą Klienta.
 3. Ograniczenie odpowiedzialności obejmuje przypadki odpowiedzialności kontraktowej jak i odpowiedzialności pozaumownej z tytułu innych zdarzeń, w tym odpowiedzialności deliktowej.
 4. Wszelka odpowiedzialność Kancelarii i Prawników wobec osób trzecich związana z wykonaniem Umowy na rzecz Klienta jest wyłączona, chyba że wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Kancelaria i Prawnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec podmiotów powiązanych z Klientem lub członków grup kapitałowych, konsorcjów i innych zgrupowań z udziałem Klienta.
 5. W sytuacji braku współdziałania Klienta, niewystarczającym współdziałaniu, naruszeniu przez Klienta obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków albo przyczynienia się przez Klienta do powstania szkody lub spowodowania błędu, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy i Kancelaria zwolniona jest ze świadczenia Pomocy Prawnej przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia. Kancelaria może również w takim przypadku rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym – bez wypowiedzenia, zachowując prawo do wynagrodzenia za okres do chwili ustania umowy.
 6. W razie zlecenia lub przekazania Kancelarii do wykonania usługę w sytuacji krótkiego terminu i/lub w sytuacji niewystarczającego czasu na wykonanie Usługi, Kancelaria jest zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
 7. Jeśli Klient udzieli informacji, przekaże lub udostępni dokumenty, które są niezbędne lub mają być uwzględnione przy świadczeniu Pomocy Prawnej albo zleci wykonanie czynności później niż 4 dni przed upływem siedmiodniowego terminu ustawowego lub sądowego do dokonania czynności na rzecz Klienta albo później niż 10 dni przed upływem dłuższego niż siedmiodniowy termin ustawowy lub sądowy do dokonania czynności na rzecz Klienta, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie tych terminów i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
 8. Klient zobowiązuje się nie werbować, nie współpracować, nie zatrudniać albo nie zlecać wykonania czynności w jakiejkolwiek formie Prawnikom lub Pracownikom Kancelarii z pominięciem Kancelarii. W przypadku naruszenia tego obowiązku Klient zobowiązuje się zapłacić odszkodowanie w wysokości kosztów poszukiwania innego pracownika i wysokości 10 wynagrodzeń brutto Prawnika lub Pracownika Kancelarii z ostatniego okresu jego zatrudnienia.
 9. W razie przejęcia przez Kancelarię sprawy prowadzonej wcześniej przez innego adwokata lub radcę prawnego lub w razie zlecenia sprawy do prowadzenia wraz z innych adwokatem lub radcom prawnym, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niestaranność, nieprawidłowości, błędy czy szkody spowodowane lub współspowodowane przez tego adwokata lub radcę prawnego.XV. ROZWIĄZANIE UMOWY 
 1. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Klient ma prawo rozwiązać Umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem poprzez złożenie Kancelarii zawiadomienia na piśmie na adres korespondencyjny Kancelarii.
 2. Z ważnych powodów Kancelaria może zdecydować o wypowiedzeniu Umowy i zaprzestaniu świadczenia Pomocy Prawnej na rzecz klienta w konkretnej sprawie albo we wszystkich sprawach poprzez złożenie Klientowi zawiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z przepisami prawa i Kodeksu Etyki.
 3. Kancelaria ma prawo rozwiązać Umowę, jeśli Klient opóźnia się z zapłatą Wynagrodzenia lub innych należności dłużej niż 10 dni.
 4. W razie rozwiązania Umowy, Klient zapłaci wynagrodzenie Kancelarii i wydatki związane z Umową do momentu zaprzestania czynności przez Kancelarię.
 5. Klient jest zobowiązany powiadomić wszystkie podmioty, sądy i organy państwowe, przed którymi ujawnione zostało pełnomocnictwo Klienta do działania Kancelarii w jego imieniu, o odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Kancelaria nie ma obowiązku przekazywania Klientowi otrzymanych danych, informacji lub dokumentów po okresie rozwiązania Umowy, jeśli Klient nie poinformował Kancelarii o dokonaniu stosownych powiadomień, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy niniejsze postanowienia Ogólnych Warunków pozostają w mocy, w szczególności w zakresie postanowień o zachowaniu poufności, prawach własności intelektualnej i przemysłowej oraz zasadach odpowiedzialności Kancelarii i Klienta.

 

XVI. ZASADY ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ KONSUMENTOM

 1. W Umowach zawieranych przez Kancelarię z Konsumentami obowiązują zasady ogólne świadczenia Pomocy Prawnej określone w Ogólnych Warunkach, chyba że postanowienia niniejszego punktu Ogólnych Warunków lub Umowy przewidują inaczej.
 2. Konsument może skontaktować się z Kancelarią za pomocą danych, określonych w pkt XVI Ogólnych Warunków. Jeśli Konsument w ciągu 3 dni od kontaktu z Kancelarią nie otrzymał zwrotnego kontaktu, przyjmuje się, że Kancelaria nie podejmie się wykonania Usług.
 3. W razie zawarcia Umowy przez Kancelarię z Konsumentem poza lokalem Kancelarii, Kancelaria wyda Konsumentowi dokument zawartej Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku.
 4. W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub poza siedzibą lokalu Kancelarii, Konsumentowi przysługuje, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, prawo odstąpienia od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów na warunkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do Umów:
  1. jeżeli Kancelaria wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  2. której przedmiotem świadczenia jest dokument stworzony według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli świadczenie Pomocy Prawnej rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  4. jeśli prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 6. Kancelaria informuje Konsumenta, że za wyraźną zgodą Konsumenta po pełnym wykonaniu Usługi przez Kancelarię przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub po dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy. W szczególności utrata prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta dotyczy sytuacji, gdy Kancelaria za zgodą konsumenta zobowiązana jest do przestrzegania ustawowego, urzędowego bądź sądowego terminu do dokonania określonych czynności, a do upływu tego terminu pozostało mniej niż 14 dni od momentu zawarcia Umowy lub przedłożenia przez Konsumenta stosownych informacji bądź dokumentów.
 7. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia (załącznik nr 1 i nr 2 Ogólnych Warunków) i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając ww. wypełnione i podpisane oświadczenie na adres korespondencyjny, jak również adres e-mail Kancelarii, określone w pkt XVI Ogólnych Warunków. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą Kancelarii, Umowę uważa się za niezawartą. O prawie do odstąpienia Konsument zostaje poinformowany w chwili zawarcia  przez przedłożenie pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy (załącznik nr 3 Ogólnych Warunków).
 8. Jeśli przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Kancelaria na żądanie Konsumenta wykonała Umowę w części, Kancelaria ma prawo żądać wynagrodzenia w kwocie proporcjonalnej do należności za Usługi wykonane do chwili poinformowania Kancelarii o odstąpieniu od Umowy. Konsument zostaje poinformowany o możliwości żądania wynagrodzenia za wykonane Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz o skutkach wykonania Usługi na skutek takiego żądania (załącznik nr 3 Ogólnych Warunków).
 9. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. głównych cechach świadczenia, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, sposobach i terminie zapłaty zawiera oferta Kancelarii.
 10. Konsument może składać reklamacje dotyczące wykonania Usług na dane Kancelarii, określone w pkt XVI Ogólnych Warunków, również za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem. Reklamacje ze wskazaniem wad lub zastrzeżenia odnośnie Usług należy zgłosić Kancelarii niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Brak zastrzeżeń lub uwag w wskazanym wyżej terminie jest równoznaczne z zaakceptowaniem raportu.
 11. Reklamacja powinna zawierać m.in. opis wad lub zastrzeżeń oraz sposób kontaktu zwrotnego z Konsumentem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Kancelaria zastrzega sobie możliwość kontaktu z Konsumentem z wykorzystaniem tych danych lub danych wcześniej podawanych w związku z zawarciem Umowy oraz możliwości kontaktu z Klientem celem uzupełnienia informacji dotyczących reklamacji.
 12. Do reklamacji należy dołączyć skan lub kopię paragonu fiskalnego.
 13. Kancelaria rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Kancelaria poinformuje o tym Konsumenta z podaniem przyczyny przedłużenia terminu oraz przewidywanego czasu udzielenia odpowiedzi.
 14. Jeśli reklamacja okaże się być zasadna Kancelaria naprawi wady lub proporcjonalnie obniży cenę za Usługi.

 

XVII. DANE KANCELARII

Dane osób prowadzących Kancelarię są następujące:

 1. Kancelaria Radcy Prawnego LEXPERTS Lidia Siwik, Rynek 12/1, 55 – 100 Trzebnica, NIP: 8981900835, REGON: 020872693, tel.: 601 535 173, faks: 71 71 22 430, e-mail: lidia.siwik@lexperts.pl
 2. Marcin Podleś Kancelaria Radcy Prawnego, ul. ks. J.Poniatowskiego 2/1, 50-326 Wrocław, NIP: 5471961109, REGON: 020677046, tel.: 71 785 10 26, faks: 71 71 22 430, e-mail: marcin.podles@lexperts.pl

 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osób prowadzących Kancelarię są następujące:
 1. Kancelaria Radcy Prawnego LEXPERTS Lidia Siwik, Rynek 12/1, 55 – 100 Trzebnica, NIP: 8981900835, REGON: 020872693, tel.: 71 71 22 403, faks: 71 71 22 430, e-mail: siwik@lexperts.pl
 2. Marcin Podleś Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Piotra Czajkowskiego 63/1, 51 – 171 Wrocław, NIP: 5471961109, REGON: 020677046, tel.: 71 785 10 26, faks: 71 71 22 430, e-mail: podles@lexperts.pl.
  1. Dane osobowe – to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  2. Administratorem danych osobowych jest odpowiednio Lidia Siwik lub Marcin Podlesia dla danych osobowych związanych z prowadzeniem Kancelarii przez radcę prawnego dr Lidię Siwik z siedzibą w Trzebnicy, Rynek 12/1, 55-100 Trzebnica, lub odpowiednio przez radcę prawnego dr Marcina Podlesia z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 63/1, 51 – 171 Wrocław.
  3. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe obejmuje pomieszczenie biurowe kancelarii zlokalizowane w miejscach określonych w pkt. 1 niniejszego działu oraz pod adresem: ul. Czajkowskiego 63/1, 51 – 171 Wrocław.
  4. Z Administratorem danych osobowym można skontaktować się listownie, telefonicznie, faxem lub emailowo na adres rodo@lexperts.pl.
  5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w RODO i ustawie o ochronie danych osobowych.
  6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; w celu realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych; na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora Danych Osobowych.
  7. W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą zawodową radcy prawnego Administrator stosuje się do przepisów dotyczących zachowania tajemnicy zawodowej.
  8. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z administratorem danych osobowych lub żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia (w szczególności prawa do bycia zapomnianym), gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku dochodzenia praw o których mowa w zdaniu poprzedzającym niezbędny jest kontakt się z Administratorem.
  9. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych od Klienta informacji tak długo i w takim zakresie, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
  10. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą̨.
  11. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
  12. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącą jego przetwarzania danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kancelaria i Klient zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby niezwłocznie rozstrzygnąć spór lub roszczenie wynikłe lub związane ze Umową w drodze negocjacji.
 2. Jeżeli podjęte negocjacje nie przyniosą pomyślnych rezultatów i o ile strony nie uzgodniły inaczej, wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku z Umową, w szczególności dotyczące jej ważności i skuteczności, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim należy dokonywać ich wykładni.

 

 

Załączniki:

OWU Załącznik nr 1 DOC – Formularz odstąpienia od umowy – radca prawny Lidia Siwik

OWU Załącznik nr 1 PDF- Formularz odstąpienia od umowy – radca prawny Lidia Siwik

OWU Załącznik nr 2 DOC- Formularz odstąpienia od umowy – radca prawny Marcin Podleś

OWU Załącznik nr 2 PDF- Formularz odstąpienia od umowy – radca prawny Marcin Podleś

OWU Załącznik nr 3 DOC-Pouczenie o odstąpieniu od umowy

OWU_Konsument_zgoda_na pełne wykonanie

OWU_Konsument_zgoda_treści cyfrowe

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska