08.12.2016

Notariusz wyda nakaz zapłaty

Rada Ministrów 6 grudnia 2016r. przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Notariusze będą uprawnieni do wystawiania nakazów zapłaty jako alternatywa dla tego rodzaju orzeczeń wystawianych dotychczas przez sąd.

 

Wierzyciel zgodnie ze swoim uznaniem będzie mógł wystąpić o wydanie nakazu zapłaty albo do notariusza albo do sądu. Jednak sprzeciw dłużnika skutkować będzie upadkiem nakazu wydanego przez notariusza, a wierzyciel będzie mógł już sprawę skierować tylko do sądu.

 

Nakaz będzie tytułem egzekucyjnym, a jego wystawienie przerwie bieg terminu przedawnienia. Dane o dokumencie trafią do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną, która zapewni notariuszom dostęp do systemu.

 

Nakaz nie będzie równoznaczny z orzeczeniem, wobec czego nie będzie w jego przypadku stosowana fikcja doręczenia – niedoręczenie skutkować będzie uchyleniem nakazu przez notariusza (wyjątkiem będzie odmowa przyjęcia przesyłki przez adresata).

 

Powstanie także Rejestr Należności Publicznoprawnych, w którym znajdą się dane o niezapłaconych zobowiązaniach podatkowych, karach administracyjnych, a także należnościach celnych oraz grzywnach.

 

Ustawa zmienia też najwyższą wartość przedmiotu sporu uprawniającą do prowadzenia postępowania uproszczonego- maksymalna wartość przedmiotu sporu wzrośnie z 10.000 zł do 20.000 zł.

 

Projekt zakłada również wzmocnienie ochrony wierzyciela przez wydłużenie z 1 do 2 miesięcy okresu, po którym następuje upadek zabezpieczenia w razie wygrania sprawy przez powoda. Wprowadzono rygor nieważności czynności zbycia nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu, wbrew sądowemu zakazowi ustanowionemu jako zabezpieczenie roszczenia.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska