Wzory pełnomocnictw

Ogólne informacje dotyczące udzielenia pełnomocnictwa:

 

Przy udzieleniu pełnomocnictwa należy zwrócić uwagę na następujące aspekty

  • pełnomocnictwo jest dokumentem, którego treścią jest czynność prawna polegająca na złożeniu oświadczenia woli przez mocodawcę upoważniająca osobę lub osoby do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Pełnomocnik jest więc upoważniony do reprezentowania mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa;
  • istnieje konieczność wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł na konto odpowiedniego urzędu, czyli odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce dokonania czynności wymagającej przedłożenia pełnomocnictwa;
  • zachodzi potrzeba dostarczenia do kancelarii osobiście lub pocztą oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;
  • W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną wymagany jest własnoręczny lub elektroniczy podpis tej osoby. Natomiast w przypadku osoby prawnej oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną wymagany jest podpis osoby lub osób uprawnionych do występowania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z odpowiedniego rejestru;
  • w razie udzielenia pełnomocnictwa przez przedsiębiorców (czyli osoby lub jednostki prowadzące działalność gospodarczą) wraz z wypełnionym i podpisanym pełnomocnictwem należy również dołączyć dokument potwierdzający status przedsiębiorcy i uprawnienie do reprezentacji przedsiębiorcy np. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej itp.

 

Wzory pełnomocnictw w kancelarii

 

W ramach kancelarii posługujemy się następującymi wzorami pełnomocnictw, które są do pobrania poniżej.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska