Radca prawny dr Marcin Podleś

Marcin Podles

Radca prawny dr Marcin Podleś

Dr Marcin Podleś to radca prawny z bogatym dorobkiem naukowym i specjalizacją w prawie cywilnym gospodarczym, jest cenionym prawnikiem w kancelarii, gdzie skupia się na prawie spółek handlowych, umowach komercyjnych, prawie pracy oraz prawie antymonopolowym. Znaczną część jego praktyki stanowi doradztwo dla firm z kapitałem zagranicznym, przede wszystkim z Niemiec i Szwajcarii, co pozwala mu na głębokie zrozumienie i zarządzanie zagadnieniami prawnymi w kontekście międzynarodowym, zwłaszcza w obszarze prawa niemieckiego.

W ramach działalności zawodowej w kancelarii dr Podleś słynie z precyzyjnego podejścia do tworzenia, negocjowania i oceny umów międzynarodowych, a także z zarządzania złożonymi sprawami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania korporacji. Jako doktor nauk prawnych z Uniwersytetu Wrocławskiego, równocześnie pełniący funkcję adiunkta i wykładowcy, przekłada swoje akademickie doświadczenie na praktykę, co znacząco wzbogaca wartość jego usług prawnych.

Autor wielu publikacji naukowych, dr Podleś nieustannie dostarcza wkładu w rozwój prawniczy, łącząc teorię z praktycznymi aplikacjami w prawie, co jest szczególnie cenione zarówno w środowiskach akademickich, jak i wśród praktyków prawa. Jego zdolność do efektywnego łączenia tych dwóch światów pozwala mu na oferowanie skutecznego doradztwa i reprezentowania interesów klientów, zapewniając im strategiczne i praktyczne rozwiązania prawne, które są kluczowe w dynamicznym, międzynarodowym środowisku biznesowym.

email: marcin.podles@lexperts.pl

W skrócie o naszym prawnym ekspercie:

 • radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
 • adiunkt i wykładowca w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Ratyzbonie (LL.M)
 • wykładowca na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie
 • wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców
 • wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu ochrony konkurencji i prawa antymonopolowego
 • członek założyciel oraz członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Deutscher Anwaltsverein Polen (DAV Polen)
 • członek working group największej organizacji prawniczej w Europie z zakresu prawa spółek – CCBE
 • arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej
 • współpracownik Centrum Badania Komunikacji Elektronicznej na Uniwersytecie Wrocławskim
 • absolwent Studium Podyplomowego Tłumaczy Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • autor kilkudziesięciu publikacji specjalistycznych z dziedziny prawa cywilnego, handlowego, antymonopolowego i farmaceutycznego, w tym trzech pozycji książkowych

Publikacje:

  • Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, Warszawa 2008.
  • Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa 2009, s. 253 (współautorstwo L. Siwik).
  • Konsumencka sprzedaż leków w aptekach internetowych, Wrocław 2011
  • Spółka cywilna z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech – analiza uregulowań kodeksu cywilnego (§705-740 BGB) oraz stanu orzecznictwa w tym zakresie, Rejent, 3/2003.
  • Zasady ponadgranicznej działalności prawników w Unii Europejskiej i ich urzeczywistnienie na przykładzie prawa niemieckiego, Radca Prawny, 5/2003, (współautorstwo L. Comandador).
  • Świadczenie transgranicznej pomocy prawnej w prawie Unii Europejskiej, Prawo europejskie i międzynarodowe, 2/2003.
  • Wątpliwości związane z występowaniem spółki cywilnej w obrocie gospodarczym oraz zagadnienie jej charakteru prawnego na tle najnowszych zmian w prawodawstwie, [w:] J. Frąckowiak, Rozprawy z prawa handlowego, Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXIV, Wrocław 2004.
  • Prawna ochrona oznaczeń przedsiębiorców w środowisku domen internetowych [w:] J. Gołaczyński (red.), Przegląd Prawa i Administracji, tom LXI, Wrocław 2004 (współautorstwo M. Engeleit).
  • Umowy elektroniczne w prawie wybranych państw (rozdział 9: 9.1-9.6.4) oraz Umowy z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych (rozdział 6, współautorstwo B. Sołtys), [w:] J. Gołaczyński (red.) Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Wrocław 2005.
  • Obrót międzynarodowy a działania Unii Europejskiej w celu stworzenia Europejskiego Prawa Umów, Radca Prawny, 4/2005.
  • Charakter prawny spółki cywilnej w świetle prawa polskiego na tle statusu spółki cywilnej w prawie niemieckim, [w:] J. Frąckowiak, Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006.
  • Wybrane uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Radca Prawny, 5/2006, (współautorstwo B. Sołtys).
  • Kontrola rozstrzygnięć o kosztach procesu, Radca Prawny 5/2007, (współautorstwo B. Sołtys).
  • Apteki internetowe w Polsce – status prawny i funkcjonowanie na tle prawnoporównawczym, Dodatek do Monitora Prawniczego, 22/2007.
  • Transgraniczna sprzedaż leków a idea autonomicznego prawa Internetu [w:] J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych. Materiały z konferencji, Warszawa 2007.
  • Reprezentacja spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego [w:] E. Gniewek (red.) Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2008, (współautorstwo B. Sołtys).
  • Spółka cywilna w Niemczech, Rejent nr 5, 2008.
  • Granice formalizmu procedury cywilnej – wybrane aspekty dotyczące skargi kasacyjnej, Radca Prawny, 6/2008, (współautorstwo B. Sołtys).
  • Liability of Internet service providers [w:] A. Wiebe (red.) IT-Law in Poland, Wiedeń, Monachium 2009, (współautorstwo B. Sołtys), s. 191-201.
  • Reprezentacja Skarbu Państwa w procesach cywilnych z udziałem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – zagadnienia wybrane [w:] Księga Pamiątkowa Profesora Kosika, Wrocław 2009.
  • Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym, Radca prawny, 1/2010, s. 24-34 (współautorstwo B. Sołtys).
  • Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim, Rejent 3/2010, s. 159-190 (współautorstwo: P. Wiórek, K. Kułak).
  • Uwagi o klauzulach mających na celu zniweczyć wybór oferty przetargowej [w:] E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Warszawa 2010, s. 303-311 (współautorstwo M. Quoos).
  • Spółka cywilna de lege ferenda [w:] W.J. Katner, U. Promińska (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 237-245.
  • Wysyłkowa sprzedaż leków przez Internet, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 3, 2010, s. 36-40.
  • Zastosowanie klauzuli dobrych obyczajów w odniesieniu do reklamy leków kierowanej do publicznej wiadomości, Radca Prawny nr 1, 2011, s. 37-47.
  • Zagadnienie ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w aptece internetowej, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1, 2011, s. 15-19.
  • Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego (współautorstwo: P. Wiórek, K. Kułak) [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2011, s. 119-150.
  • Przeznaczenie i właściwości towaru konsumpcyjnego jako kryteria oceny jego zgodności z umową, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, nr 2, Lwów 2011, s. 224-232.
  • Zagadnienie przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru konsumpcyjnego przy sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 4, 2011.
  • Postępowanie przymuszające przed sądem rejestrowym w ujęciu prawnoporównawczym, (współautorstwo: L. Siwik), Studia Prawnicze KUL, nr 2, 2012.
  • Spółka cywilna w centralnych informacjach o przedsiębiorcach [w:] X-lecie CBKE, Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia CBKE, Wrocław 2012.
  • „Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej po rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji w świetle orzecznictwa sądowego”, Kodeks spółek handlowych po 20 latach obowiązywania, Wolters Kluwer, 2022.
  • „Zagadnienie spółek kapitałowych jako formy wykonywania zawodu radcy prawnego: rozważania prawnoporównawcze na tle prawa niemieckiego”, Wykonywanie zawodu radcy prawnego: 40-lecie samorządu radcowskiego: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, C.H. Beck, 2022.
  • „Instytucja osobowości prawnej w okresie PRL jako narzędzie ograniczania autonomii jednostek przez państwo autorytarne”, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 2021, 43/4.
  • „Obowiązek wniesienia wkładu pieniężnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: wybrane zagadnienia”, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2020, 121.
  • „Odpowiedzialność komandytariusza na podstawie art. 118 § 2 k.s.h.”, Sto lat polskiego prawa handlowego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 1, Wolters Kluwer, 2020.
  • „Rejestr beneficjentów rzeczywistych w Polsce i w Niemczech”, Rejent, 2020, 12.
  • „Założenie o racjonalności prawodawcy w procesie wykładni w prawie spółek”, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2020, 120/2.
  • „Die Stellung eines Kommanditisten in einer Kommanditgesellschaft nach polnischem Recht”, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, 2019, 4.
  • „Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy w umowie o roboty budowlane: zagadnienia wybrane związane z rozkładem ciężaru dowodu”, Prawo handlowe: między teorią, praktyką a orzecznictwem: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, C.H. Beck, 2019.
  • „Reprezentacja spółki europejskiej przez dyrektorów wykonawczych”, Przegląd Prawa Handlowego, 2019, 9.
  • „Directors’ and officers’ liability in Poland”, Directors’ and officers’ (D&O) liability, De Gruyter, 2018.
  • „Dopuszczalne modyfikacje w ramach reprezentacji łącznej spółki z o.o.”, Rejent, 2018, 1.
  • „Likwidacja spółek z perspektywy projektowanej regulacji prostej spółki akcyjnej”, Przegląd Prawa Handlowego, 2018, 9.
  • „Problematyka ograniczeń przedmiotowych jako kryteriów określania sposobu reprezentacji w spółkach handlowych”, Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, Wolters Kluwer, 2018.
  •  „Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza”, Ius est ars boni et aequi: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018.”
  • „Ustawowy zakaz działalności konkurencyjnej wobec członków zarządu spółek kapitałowych: zagadnienia wybrane”, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2018, 112.
  • „Arbeitnehmerüberlassung nach polnischem Recht: eine rechtsvergleichende Betrachtung”, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, 2017, 2.
  • „Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej wobec osób trzecich po wystąpieniu ze spółki za zobowiązania ze stosunków ciągłych”, Przegląd Prawa Handlowego, 2017, 9.
  • „Określenie przedmiotu działalności spółki handlowej na tle nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym”, Rejent, 2016, 2.
  • „Festlegung des Unternehmensgegenstandes im Gesellschaftsvertrag einer Handelsgesellschaft in Polen”, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, 2015, 4.
  • „Odpowiedzialność komandytariusza z punktu widzenia interesu wierzycieli spółki”, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2015, 101.
  • „Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w umowach konsumenckich po implementacji dyrektywy w sprawie praw konsumentów”, Prawo Mediów Elektronicznych, 2015, 2.
  • „Spółka cywilna w obrocie gospodarczym”, Wolters Kluwer, 2015.
  • „Implementacja dyrektywy 2009/101/WE w prawie polskim z perspektywy ochrony wierzycieli”, Przegląd Radcowski, 2014, 4.
  • „Roszczenia odszkodowawcze konsumentów w następstwie porozumień ograniczających konkurencję: zagadnienia wybrane”, Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2014.
  • „Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością zawodową w Niemczech”, Rejent, 2014, nr specjalny, grudzień.

 

 

DAV-Polen

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska