Publikacje, prace naukowe

Pracujący w Kancelarii Lexperts mają nie tylko doświadczenie praktyczne, ale są autorami wielu publikacji naukowych w tematach mających istotne znaczenie praktyczne.

Członkowie naszego Zespołu aktywnie uczestniczą w pracy naukowej, wykładach i szkoleniach. Są nie tylko autorami licznych monografii, artykułów naukowych i publikacji prasowych ale również biorą udział w licznych szkoleniach radców prawnych, sędziów, notariuszy aplikantów i studentów. Wielokrotnie są prowadzącymi szkolenia dla biznesu i zapraszani są na spotkania dyskusyjne. Poza tym biorą udział w konferencjach naukowych na Uniwersytetach w całym kraju i za granicą.

Oto najważniejsze publikacje naukowe członków Zespołu Lexperts:

 1. dr Marcin Podleś
  • Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, Warszawa 2008.
  • Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa 2009, s. 253 (współautorstwo L. Siwik).
  • Konsumencka sprzedaż leków w aptekach internetowych, Wrocław 2011
  • Spółka cywilna z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech – analiza uregulowań kodeksu cywilnego (§705-740 BGB) oraz stanu orzecznictwa w tym zakresie, Rejent, 3/2003.
  • Zasady ponadgranicznej działalności prawników w Unii Europejskiej i ich urzeczywistnienie na przykładzie prawa niemieckiego, Radca Prawny, 5/2003, (współautorstwo L. Comandador).
  • Świadczenie transgranicznej pomocy prawnej w prawie Unii Europejskiej, Prawo europejskie i międzynarodowe, 2/2003.
  • Wątpliwości związane z występowaniem spółki cywilnej w obrocie gospodarczym oraz zagadnienie jej charakteru prawnego na tle najnowszych zmian w prawodawstwie, [w:] J. Frąckowiak, Rozprawy z prawa handlowego, Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXIV, Wrocław 2004.
  • Prawna ochrona oznaczeń przedsiębiorców w środowisku domen internetowych [w:] J. Gołaczyński (red.), Przegląd Prawa i Administracji, tom LXI, Wrocław 2004 (współautorstwo M. Engeleit).
  • Umowy elektroniczne w prawie wybranych państw (rozdział 9: 9.1-9.6.4) oraz Umowy z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych (rozdział 6, współautorstwo B. Sołtys), [w:] J. Gołaczyński (red.) Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Wrocław 2005.
  • Obrót międzynarodowy a działania Unii Europejskiej w celu stworzenia Europejskiego Prawa Umów, Radca Prawny, 4/2005.
  • Charakter prawny spółki cywilnej w świetle prawa polskiego na tle statusu spółki cywilnej w prawie niemieckim, [w:] J. Frąckowiak, Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006.
  • Wybrane uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Radca Prawny, 5/2006, (współautorstwo B. Sołtys).
  • Kontrola rozstrzygnięć o kosztach procesu, Radca Prawny 5/2007, (współautorstwo B. Sołtys).
  • Apteki internetowe w Polsce – status prawny i funkcjonowanie na tle prawnoporównawczym, Dodatek do Monitora Prawniczego, 22/2007.
  • Transgraniczna sprzedaż leków a idea autonomicznego prawa Internetu [w:] J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych. Materiały z konferencji, Warszawa 2007.
  • Reprezentacja spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego [w:] E. Gniewek (red.) Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2008, (współautorstwo B. Sołtys).
  • Spółka cywilna w Niemczech, Rejent nr 5, 2008.
  • Granice formalizmu procedury cywilnej – wybrane aspekty dotyczące skargi kasacyjnej, Radca Prawny, 6/2008, (współautorstwo B. Sołtys).
  • Liability of Internet service providers [w:] A. Wiebe (red.) IT-Law in Poland, Wiedeń, Monachium 2009, (współautorstwo B. Sołtys), s. 191-201.
  • Reprezentacja Skarbu Państwa w procesach cywilnych z udziałem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – zagadnienia wybrane [w:] Księga Pamiątkowa Profesora Kosika, Wrocław 2009.
  • Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym, Radca prawny, 1/2010, s. 24-34 (współautorstwo B. Sołtys).
  • Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim, Rejent 3/2010, s. 159-190 (współautorstwo: P. Wiórek, K. Kułak).
  • Uwagi o klauzulach mających na celu zniweczyć wybór oferty przetargowej [w:] E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Warszawa 2010, s. 303-311 (współautorstwo M. Quoos).
  • Spółka cywilna de lege ferenda [w:] W.J. Katner, U. Promińska (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 237-245.
  • Wysyłkowa sprzedaż leków przez Internet, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 3, 2010, s. 36-40.
  • Zastosowanie klauzuli dobrych obyczajów w odniesieniu do reklamy leków kierowanej do publicznej wiadomości, Radca Prawny nr 1, 2011, s. 37-47.
  • Zagadnienie ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w aptece internetowej, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1, 2011, s. 15-19.
  • Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego (współautorstwo: P. Wiórek, K. Kułak) [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2011, s. 119-150.
  • Przeznaczenie i właściwości towaru konsumpcyjnego jako kryteria oceny jego zgodności z umową, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, nr 2, Lwów 2011, s. 224-232.
  • Zagadnienie przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru konsumpcyjnego przy sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 4, 2011.
  • Postępowanie przymuszające przed sądem rejestrowym w ujęciu prawnoporównawczym, (współautorstwo: L. Siwik), Studia Prawnicze KUL, nr 2, 2012.
  • Spółka cywilna w centralnych informacjach o przedsiębiorcach [w:] X-lecie CBKE, Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia CBKE, Wrocław 2012.

2.  dr Lidia Siwik

  • Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa 2009 (współautorstwo M.Podleś)
  •  Odpowiedzialność zarządzających europejskim zgrupowaniem interesów gospodarczych i spółki europejskiej, Warszawa 2011
  •   Potrzeba nowej regulacji odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia upadłości[w:] J.Frąckowiak (red.), Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXIV. Rozprawy z prawa handlowego, Wrocław 2004.
  • Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia upadłości- uzasadnienie dla zmian unormowania, TPP 2004 nr 3-4.
  • Odpowiedzialność poręczyciela będącego wspólnikiem spółki z o.o. za jej zobowiązania.Kilka uwag na tle prawa polskiego i niemieckiego [w:] P. Machnikowski (red.)Odpowiedzialność w prawie cywilnym, Wrocław 2006.
  • Die Haftung der Geschäftsführer in Polen für Verbindlichkeiten der Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung,Wirtschaft und Recht in Osteuropa 2007 nr 9.
  • Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako poręczyciel jej zobowiązań, PPH 2007 nr 10.
  • Zewnętrzna odpowiedzialność zarządzających spółką europejską [w:] Z. Kuniewicz, K.A.Dadańska (red.), Węzłowe problemy prawa handlowego, VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Szczecin-Międzyzdroje 2007.
  • Europejskie prawo spółek oraz tablice z prawa handlowego [w:] J.Jacyszyn (red.), Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008.
  • Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania spółki europejskiej z siedzibą w Polsce,  Rejent 2008 nr 4
  • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na tle wybranych instytucji prawnych, Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci prof. J.Kosika, Seria PRAWO CCCVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
  • Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013 (współautorstwo A. Koronkiewicz-Wiórek, B. Książek, M. Piotrowska-Kłak,  Ł. Świderek)
  • Odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa [w:] Prawo Handlowe po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2010
  • Postępowanie przymuszające przed sądem rejestrowym w ujęciu prawnoporównawczym, (współautorstwo: M. Podleś), Studia Prawnicze KUL, nr 2, 2012.
  • Konstrukcja stosunku prawnego odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki kapitałowej, [w:] T.Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Warszawa 2012.
  • Uchwały zarządców Europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, Przegląd Prawa Handlowego PPH 2014 nr 11
  • Nazwa Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych, Przegląd Prawa i Administracji 2015, nr CI, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego.
  • Nadzór policyjny prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną z naruszeniem obowiązku rejestracji substancji chemicznej zgodnie z REACH, Acta Universitatis Wratislaviensis 2015 No 3656, CCCXVIII [współautorstwo z J.Czesak]
  • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych jako instrument wspierający wykonywanie zawodów prawniczych w Unii Europejskiej, Rejent 2014 nr 11
  • Spółka z o.o. zakładana z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, Wrocławskie Studia Sądowe 2015 nr 1;
  • Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Rejent 2017 nr 6;
  • Ponadnarodowe spółki na tle swobody przedsiębiorczości i konstytucyjnej wolności gospodarczej [w:] Aktualne problemy konstytucji. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Legnica 2017.

3.  dr Piotr Kapusta

  • Nowe technologie w służbie prawa do sądu, [w:] M. Jabłoński (red.), Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki, Wrocław 2014
  • Ne bis in idem. Ustawa o grach hazardowych vs. Kodeks karny skarbowy, [w:] Aequitas 2/2014
  • Uprawnienia urlopowe pracowników tymczasowych, [w:] A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz (red.), Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, Wrocław 2014
  • Sąd krajowy jako sąd unijny, [w:] M. Jabłoński (red.), Zasada stosowania prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, Wrocław 2014 (materiał przyjęty do druku)
  • Decentralizacja finansów publicznych a finanse jednostek samorządu terytorialnego, [w:] J. Korczak (red.), Województw- Region- Regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław 2013
  • Verbot der Werbung von politischen Parteien in Polen im Lichte des novellierten Wahlgesetzbuches, [w:] A. Krawczyk et al., Studenckie Zeszyty Naukowe Koła Naukowego Prawa Państw Niemieckojęzycznych i Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012
  • Wybór Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, [w:] A. Krawczyk et al., Studenckie Zeszyty Naukowe Koła Naukowego Prawa Państw Niemieckojęzycznych i Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012
  • Korupcja w administracji, [w:] A. Szadok-Bratuń (red.), Profesora Jana Bocia Styl-Słowa-Szkoła, Wrocław 2009

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska