26.04.2023

Dyrektywa CSRD – zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

5 stycznia 2023 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – zwana dyrektywą CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive, pol. dyrektywa w sprawie sprawozdań na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw).

 

Cele i przyczyny wprowadzenia

Jak wskazano we wniosku z dnia 23.02.2022 r. zawierającym uzasadnienie tej nowelizacji, jej wprowadzenie jest konieczne z uwagi na proces przejścia przez Unię Europejską na neutralną dla klimatu i zieloną gospodarkę zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem oraz osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w zakresie praw człowieka i środowiska wskazanych przez ONZ. Celem jest ograniczenie przez przedsiębiorstwa ryzyka niekorzystnego wpływu na prawa człowieka, środowisko i klimat wywoływanego przez swoje działania. Istotne jest również wzmocnienie odporności przedsiębiorstw w dłuższej perspektywie. Autorzy wniosku zauważyli, że coraz więcej przedsiębiorstw wdraża działania zmierzające do należytego identyfikowania tych ryzyk, jednak z uwagi na trudności, w tym brak jasności prawa, nie jest to w pełni skuteczne. Prawodawcy zauważyli także, że sami konsumenci oraz inwestorzy zwiększają swoją świadomość środowiskową i w związku z tym wybierają przedsiębiorców, których działania pozostają w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem. Wskazane powyżej powody doprowadziły do powstania i uchwalenia dyrektywy, którą państwa członkowskie mają obowiązek implementować do 6 lipca 2024 r. 

Obowiązki przedsiębiorców

Nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców dotyczą corocznego raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z art. 19a dyrektywy CSRD informacje przekazywane przez zobowiązane jednostki mają zawierać dane niezbędne do zrozumienia wpływu jednostki na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oraz w jaki sposób te kwestie wpływają na rozwój, wyniki i sytuację jednostki. Natomiast ust. 2 tego artykułu zawiera katalog elementów, które mają zawierać, są to m.in. krótki opis modelu biznesowego i strategii biznesowej, opis polityk w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, opis podstawowych ryzyk, roli organów administrujących, zarządzających i nadzorujących w odniesieniu do tych kwestii oraz ich wiedzy eksperckiej i umiejętności do wypełnienia tych roli lub dostępu do takiej wiedzy lub umiejętności. 

Harmonogram wprowadzenia

Wprowadzanie obowiązkowego raportowania zostało podzielone na trzy etapy w zależności od wielkości przedsiębiorstw. Terminy raportowania będą następujące: 

  • dla dużych spółek interesu publicznego, objętych już dyrektywą NFRD*, i zatrudniających powyżej 500 pracowników – 2025 r. za rok poprzedni, 
  • dla dużych przedsiębiorstw, które nie podlegają dyrektywie NFRD i zatrudniające ponad 250 pracowników i/lub mające 40 mln euro obrotów i/lub 20 mln euro całkowitych aktywów – 2026 r. za rok poprzedni, 
  • dla małych i średnich przedsiębiorców, a także innych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie – 2027 r. za rok poprzedni. 

*dyrektywa NFRD dotyczyła wprowadzenia pierwszych rozwiązań w sprawie raportowania niefinansowego, jej niedoskonałości stały się impulsem do wprowadzenia dyrektywy CSRD. 

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska