31.08.2015

Zmiany w Kodeksie pracy

22 lutego 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w Kodeksie pracy. Oto najważniejsze z nich:
 
1. Zgodnie z nowymi zasadami umowę o pracę będzie można zawrzeć na okres próbny, na czas nieokreślony lub na czas określony; nie będzie możliwości zawierania umów na czas wykonania określonej pracy oraz na zastępstwo.
 
2. Pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika ponownie na umowę na okres próbny, ale nowa umowa musi dotyczyć pracy na innym stanowisku. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe również po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.
 
3. W nowelizacji przyjęto, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy. Łączna liczba umów na czas określony nie może przekraczać trzech. W ustawie przewidziano kilka włączeń od tej zasady.
 
4. Wprowadzony zostaje nowy przepis art. 362 k.p., który stanowi, że w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić tego pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowa jednak prawo do wynagrodzenia. Nowelizacją rozstrzygnięto również wątpliwości co do zakresu roszczeń pracowników, z którymi umowę o pracę na czas określony rozwiązano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów – możliwe będzie jedynie dochodzenie odszkodowania.
 
5. Ustawa wprowadza liczne przepisy przejściowe. Oznacza to, że w okresie przejściowym – kiedy praca będzie świadczona jeszcze na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, niezwykle istotne jest stosowanie właściwych przepisów przejściowych wskazujących, które przepisy należy stosować w dotychczasowym, a które w nowym brzmieniu.
 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska