11.06.2015

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Do Senatu została przekazana ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678), która znacząco zmieni przebieg postępowania cywilnego. Najważniejsze ze zmian przewidują następujące modyfikacje:

 • Treść protokołów i pism sąd będzie mógł udostępniać także w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (system teleinformatyczny) albo innego systemu teleinformatycznego służącego udostępnianiu tych protokołów lub pism (zmiana dot. art. 9 k.p.c.).

 

 • Przedłożenie odpowiedniego umocowania przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnictwa nie będzie konieczne, jeśli sąd może stwierdzić umocowanie na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną (zmiana dot. art. 68 i 89 k.p.c.).

 

 • Związanie strony wyborem systemu teleinformatycznego. Jeżeli strona (lub inny uczestnik) wybierze, że pisma procesowe będą wnoszone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma wniesione w takim wypadku drogą tradycyjną nie będą wywoływać skutków prawnych, o czym sąd poucza stronę, a przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo w tradycyjny sposób o bezskuteczności czynności (zmiana dot. art. 125 k.p.c.).
 • Jeśli wniesienie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie będzie możliwe z przyczyn technicznych leżących po stronie sądu, zastosowanie znajdą przepisy o przywróceniu terminu (zmiana dot. art. 125 k.p.c.).
 • Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie składane za pośrednictwem systemu i dotyczą wyłącznie osoby, która je złożyła (zmiana dot. art. 125 k.p.c.).
 • Jeśli pełnomocnik zdecyduje o wnoszeniu pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego również za pośrednictwem tego systemu wnoszony będzie uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa (zmiana dot. art. 126 k.p.c.).
 • W ten sam sposób składane będą poświadczone elektronicznie odpisy załączników (zmiana dot. art. 128 k.p.c.).
 • Jeśli pismo zostanie wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo uczestnik wybierze taką drogę wnoszenia pism, sąd dokonuje doręczeń elektronicznych, czyli doręcza pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Z doręczeń elektronicznych można zrezygnować, nawet jeśli wybrano wnoszenie pism przez system teleinformatyczny (zmiana dot. art. 131(1) k.p.c.).
 • Jeśli profesjonalny pełnomocnik (adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa) dokona wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, nie obowiązuje zasada wzajemnego doręczania tych pism między profesjonalnymi pełnomocnikami. Takie pismo będzie doręczane profesjonalnemu pełnomocnikowi przez system teleinformatyczny oraz nie będzie konieczne zamieszczanie w piśmie kierowanym do sądu oświadczenia o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą (zmiana dot. art. 132 k.p.c.).
 • Zostaną wprowadzone zasady dokonywania doręczeń elektronicznych (zmiana dot. art. 140 oraz 142 k.p.c.).
 • Zmiany przewidują możliwość przeprowadzenia posiedzenia jawnego za pomocą wideokonferencji. Uczestnicy postępowania mogą brać udział w posiedzeniu sądowym, gdy przebywają w budynku innego sądu, i dokonywać tam czynności procesowych. Przebieg czynności procesowych transmituje się z sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania oraz z miejsca pobytu uczestników postępowania do sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie (zmiana dot. art. 151 k.p.c.).
 • Przesłanki przeprowadzenia dowodu na odległość zostaną złagodzone. Jeżeli charakter dowodu się temu nie sprzeciwia, sąd orzekający może postanowić o przeprowadzeniu dowodu na odległość (zmiana dot. art. 235 k.p.c.).
 • W związku z rozszerzeniem koncepcji dokumentu również na dokumenty elektroniczne oraz wprowadzeniem formy dokumentowej, w Kodeksie postępowania cywilnego zmieniono zasady przeprowadzania dowodu z takich dokumentów (zmiany dot. art. 243(1), 245, 254 k.p.c.).
 • Poza wymienionymi zmiany będą dotyczyły także Elektronicznego Postępowania Upominawczego, postępowania egzekucyjnego, w tym wprowadzono sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej i zostaną omówione odrębnie.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2678

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska