02.01.2019

Zmiana w przekształcaniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów przewiduje, że od 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa przekształceniu w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych ulegają grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi. Przekształcenie dotyczy gruntów zabudowanych domami jednorodzinnymi lub budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią mieszkania.

­
 

Nowelizacja ma na celu wspieranie obywateli w uzyskaniu prawa własności nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

 

Przekształcenie obejmie ponad 2,5 mln użytkowników wieczystych zamieszkujących w budynkach mieszkalnych położonych na gruntach publicznych, będących własnością Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Przekształceniu ulegną przedmiotowe budynki wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowalnymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

 

Po przekształceniu właściciel lokalu uzyska udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu udział w użytkowaniu wieczystym.

 

Przekształcenie będzie odpłatne.

 

Właściciele gruntów po przekształceniu, przez 20 lat od dnia przekształcenia będą uiszczać coroczną opłatę przekształceniową w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Opłata ta będzie przewidywalna.

 

Wysokość opłat zostanie ustalona na dzień 1 stycznia 2019 r. Samorządy mogą waloryzować opłatę przekształceniową tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

 

Opłata przekształceniowa będzie podlegała waloryzacji, której będzie można dokonać z urzędu lub na wniosek nowego właściciela, ale nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Możliwe będzie również uiszczenie jednorazowo wszystkich 20 opłat, które stanowić będą opłatę łączną. Zamiar ten można zgłosić w każdym czasie.

 

Zwolnione spod obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej będą parki narodowe i osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, gdy wniosą jednorazowo opłaty za cały okres użytkowania wieczystego, użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie dekretu z 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy i innych tytułów prawnych czy w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed 5 grudnia 1990 r.

 

Ustawowa bonifikata będzie przysługiwać, gdy cała należność zostanie zapłacona jednorazowo poprzez opłatę łączną i gdy budynek będzie stał na gruncie Skarbu Państwa. Bonifikata, jakiej można udzielić w razie wniesienia jednorazowej opłaty za przekształceni gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa może wynosić od 10 do 60 % w zależności od momentu wniesienia tej opłaty.

 

W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa rada albo sejmik.

 

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od dnia jego wydania.

 

Organ będzie zobowiązany do wydania zaświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli wydanie takiego zaświadczenia będzie potrzebne właścicielowi lokalu do dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot lokal lub też właścicielowi budynku w celu ustanawiania odrębnej własności lokalu.

 

Sąd dokonuje wpisu prawa własności do księgi wieczystej z urzędu
, a także dokonuje wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Każdoczesny właściciel nieruchomości winien będzie wnosić opłatę przez okres pozostały do jej wnoszenia.

 

Właściciele gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, będący przedsiębiorcami, czy spółdzielnią mieszkaniową, będę mieli wybór czy chcą uiszczać 20 opłat rocznych czy wnosić opłatę przez okres od 33 do 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, w zależności od wysokości stawki procentowej opłaty rocznej, albo przez okres, w którym suma opłaty rocznej nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%.

 

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r.

 
 

Źródło:
ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska