14.11.2018

Zmiana przepisów kodeksu pracy

22 listopada 2018 r. nierozwiązane umowy terminowe na mocy przepisów kodeksu pracy przekształcą się w umowy bezterminowe.

 

Na podstawie art. 251 znowelizowanego ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r., poz. 1220), która obowiązuje od 22 lutego 2016 r. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy nie przekraczać 33 miesięcy, a ilość umów nie może przekraczać trzech.

 

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1 art. 251 k.p.

 

W przypadku, gdy umowa o pracę na czas określony zawiera dłuższy okres niż 33 miesiące, lub liczba umów zawarta między stronami przekracza trzy, to umowa od następnego dnia po upływie okresu 33 miesięcy, lub od dnia zawarcia czwartej umowy uznaje się za umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.

 

Powyższe warunki nie mają zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony w przypadku :
-zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
-wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
-wykonywania pracy przez okres kadencji,
-gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

pod warunkiem, że ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

 

W przypadku, gdy kolejna zawarta umowa wynika z obiektywnej przyczyny leżącej po stronie pracodawcy, to ma obowiązek zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy.


Zawiadomienie to może być w formie pisemnej lub elektronicznej wraz ze wskazaniem przyczyny jej zawarcia, w terminie 5 dni roboczych od jej zawarcia.

Powyższe regulacje nie dotyczą także sytuacji przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zgodnie z art. 177 § 3.

 

Podstawa prawna :
– art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.)
– art. 1 pkt 1 art. 14 ust. 4-6 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2015 r. poz. 1220)

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska