20.03.2018

Nowelizacja postępowania przymuszającego z art. 24 ustawy o KRS

W dniu 15 marca 2018r. weszły w życie pierwsze przepisy przewidziane ustawą z dnia 26 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw. Poważnej zmianie uległ m. in. art. 24 ustawy o KRS. Niniejszy przepis określa wszczęcie postępowania przymuszającego.

 

Dotychczas postępowanie przymuszające wszczynane było tylko w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. (…) W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Na skutek nowelizacji tym samym rygorem obostrzona jest również sytuacja, gdzie w uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte. Jak wspomniano powyżej, w tym przypadku sąd również będzie wszczynał postępowanie przymuszające, a na skutek niewykonania obowiązków, możliwe będzie nałożenie grzywny, którą Sąd może ponowić aż do momentu spełnienia obowiązku.

 

Celem nowelizacji jest umożliwienie osobom zobowiązanym do wyboru lub powołania zarządu samodzielnego usunięcia uchybień w składzie organu uprawnionego do reprezentacji w zasadzie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Jeżeli zarząd w trakcie postępowania przymuszającego zostanie powołany, sąd umorzy postępowanie i nie będzie nakładał grzywny. Zatem nie będzie już konieczne stosowanie środków bardziej radykalnych, takich jak czasochłonne i kosztowne ustanowienie kuratora, czy też rozwiązanie podmiotu.

 

Nie oznacza to jednak, że sąd w każdym przypadku braku wyboru lub powołania zarządu, nałoży grzywnę. W przypadku osób, które wykażą, że starały się wykonać ciążące na nich obowiązki, lecz nie były w stanie tego uczynić, grzywna nie będzie nakładana. Zgodnie bowiem z brzmieniem znowelizowanego przepisu, sąd rejestrowy w uzasadnionych przypadkach (…) może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte. Sąd rejestrowy powinien stosować grzywnę tylko wobec osób całkowicie lekceważących swoje obowiązki.

 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu zmian, wprowadzona regulacja znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy w toku prowadzonego postępowania przymuszającego o złożenie sprawozdania finansowego okaże się, że wszyscy członkowie zarządu zostali uchwałą właściwego organu odwołani bądź złożyli skuteczne rezygnacje. Wówczas sąd w pierwszej kolejności wezwie obowiązanych do wykazania, że zarząd został wybrany lub powołany.

 

Źródła:

  1. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769)
  2. uzasadnienie do projektu zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska