09.06.2015

Zakres ochrony konsumenta przy dochodzeniu uprawnień z tytułu sprzedaży towaru konsumpcyjnego

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w wyroku z 4 czerwca 2015 r. sprawie C-497/13 Froukje Faber przeciwko Autobedrijf Hazet Ochten BV wyjaśnił zasady ochrony konsumentów w zakresie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i gwarancji.

 

Trybunał uznał, że sąd krajowy jest zobowiązany zbadać z urzędu, czy powoda dochodzącego praw z tytułu rękojmi należy uznać za konsumenta w rozumieniu dyrektywy 1999/44, nawet jeśli powód nie powołał się na taki statut. Również fakt, czy konsument korzysta lub nie z pomocy adwokata nie może wpłynąć na ten wniosek.

 

Trybunał potwierdził także, że sąd krajowy może powołać się z urzędu na art. 5 ust. 3 dyrektywy, który stanowi, że zastrzeżeniem dowodu przeciwnego, przyjmuje się, że każdy brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy istniał co do zasady w chwili dostawy.

 

Ponadto Trybunał wyjaśnił, jak kształtuje się zakres obowiązku konsumenta powiadomienia sprzedawcy o braku zgodności. Trybunał uznał, że obowiązek konsumenta nie może wykraczać poza konieczność zawiadomienia sprzedawcy o braku zgodności. Konsument nie może zostać zobowiązany na tym etapie do przedstawienia dowodu, że brak zgodności rzeczywiście wpływa na zakupiony przez niego towar ani nie może być zobowiązany do wskazania szczegółowej przyczyny tego braku zgodności. Trybunał wskazał jednak, że aby zawiadomienie mogło być przydatne sprzedawcy, powinno zawierać określone informacje, których stopień szczegółowości będzie różnić się w zależności od szczególnych okoliczności danego przypadku.

 

Trybunał poruszył również kwestię rozkładu ciężaru dowodu, w szczególności w aspekcie, jakie okoliczności powinien wykazać konsument. Trybunał orzekł, że w przypadku, gdy brak zgodności ujawnił się w ciągu sześciu miesięcy od dnia dostawy towaru, ciężar dowodu spoczywający na konsumencie został złagodzony i przyjmuje się, że brak zgodności istniał w momencie dostawy. Konsument musi jednakże przedstawić dowód na określone okoliczności, tj. po pierwsze konsument musi podnieść i wykazać, że sprzedany towar nie jest zgodny z umową. Po drugie, W drugiej kolejności konsument musi udowodnić, że dany brak zgodności ujawnił się, to znaczy stał się fizycznie widoczny w ciągu sześciu miesięcy od dnia dostawy towaru.

 

Źródła: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150063pl.pdf

http://curia.europa.eu/, sprawa z sygn. akt C-497/13

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska