26.05.2017

Wydruk ze strony internetowej jako dowód w sprawie

Choć ze swej istoty wydruk komputerowy może być łatwo modyfikowany, to ta okoliczność nie pozbawia go przymiotu dowodu w procesie cywilnym. – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pozwana w apelacji domagała się zmiany zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości. Jednym z zarzutów apelującej było naruszenie przez sąd pierwszej instancji przepisów proceduralnych i uznanie za dowód w sprawie wydruków komputerowych spornych publikacji, które zostały przedłożone przez stronę powodową jako załącznik do pozwu

Na podstawie art. 308 k.p.c. dowody z innych dokumentów niż wymienione w art. 2431, w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów.

Sąd apelacyjny uwzględnił apelację pozwanej jedynie w części. Sąd odwoławczy nie uznał jednak za trafny zarzut apelacji naruszenia przez sąd okręgowy regulacji dotyczącej środków dowodowych. Sąd Apelacyjny w Warszawie podkreślił, że wydruki komputerowe spornych publikacji internetowych, które zostały przedłożone przez stronę powodową w pozwie jako załączniki, stanowiły dowód w sprawie.

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że powołany wyżej art. 308 k.p.c. nadaje moc dowodową wydrukom zrzutów ekranowych. Omawiany przepis prawa rozróżnia kategorie dowodów z urządzeń utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Katalog środków dowodowych o tym charakterze jest otwarty. W art. 308 k.p.c. zostały przykładowo wymienione dowody, które dzieli się na dwie grypy: dowodów wizualnych i dowodów audialnych. Dowody wizualne zawierają informacje postrzegane za pomocą wzroku i zalicza się do nich dowody z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii i rysunków. Natomiast dowody audialne odnoszą się do dowodów zawierających informacje postrzegane za pomocą słuchu. Powyższe pojęcie odnosi się więc do płyt i taśm dźwiękowych.

Sąd Apelacyjny w Warszawie podkreślił, iż nie można przyjąć automatycznie, że oświadczenie wynikające z komputerowego wydruku jest zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, bowiem taki nośnik może być z łatwością modyfikowany. Ten środek dowodowy świadczy jednak o istnieniu zapisu komputerowego określonej treści w chwili wydrukowania tekstu. To, że wydruki komputerowe można łatwo modyfikować, nie oznacza, że nie mogą one stanowić dowodu przed sądem.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13.01.2017 r., I ACa 2111/15

 

Źródło: LEX

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska