01.12.2016

Windykacja wszczęta na podstawie Bankowego Tytułu Wykonawczego ulega przedawnieniu. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. III CZP 29/16

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. III CZP 29/16

Windykacja wszczęta na podstawie Bankowego Tytułu Wykonawczego ulega przedawnieniu.

 

Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.).

 

Zagadnienie prawne dotyczy takiej sytuacji faktycznej, w której wniosek banku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu wykonawczego przerwał bieg przedawnienia, przerwa zakończyła się z datą prawomocnego postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania z urzędu na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. wobec nieskuteczności egzekucji, po czym bieg przedawnienia rozpoczął się na nowo (art. 124 k.p.c.) i cesjonariusz nie będący bankiem nabył wierzytelność.

 

Zgodnie z orzeczeniem przedawnienie rozpocznie swój bieg od chwili wypowiedzenia umowy kredytowej i nastąpi po 3 latach. Wynika z tego, że sprzedane wierzytelności które są starsze niż 3 lata, są już przedawnione i pozwany w sprawie sądowej założonej przez firmę windykacyjną może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia. I to niezależnie od wcześniejszych czynności banku.

 

Art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1854) uchylił art. 96 – 98 Prawa Bankowego, które dawały bankom uprawnienie do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych i po nadaniu klauzuli wykonalności wszczęcia na ich podstawie postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 11 ust. 3 tej ustawy bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących, zachowuje moc tytułu wykonawczego także po jej wejściu w życie.

 

Jeśli sprawa BTW Państwa dotyczy, zapraszamy do wyjaśnienia wątpliwości z prawnikami naszej kancelarii.

 

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska