07.08.2017

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

Obowiązuje już część przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Zmiany w Kodeksie cywilnym

Zmienione przepisy regulują solidarną odpowiedzialność inwestora z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych. Szczegółowy przedmiot robót został zgłoszony inwestorowi przed przystąpieniem do wykonywania robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę.

 

Zmiany w procedurze cywilnej i postępowaniu egzekucyjnym

Omawiana nowelizacja wprowadza również zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Przepisy dotyczące postępowania uproszczonego stosowane są w sprawach o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku. Wykaz taki zawierałby spis rzeczy z uwzględnieniem miejsc, w których się znajdują.

 

Zmiany w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w ustawie z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. W myśl zmian, postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona poprzez zrównanie wysokości roszczenia dochodzonego przez członków grupy lub podgrupy.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska