21.06.2017

Terminy w postępowaniu po nowelizacji KPA

Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 1 czerwca i swoim zakresem objęła także terminy.

Dokonano pojedynczych zmian w treści niektórych przepisów, regulując także terminy w ślad za wprowadzonymi do KPA nowymi instytucjami – ponaglenia, postępowania uproszczonego, czy milczącego załatwienia sprawy.

 

 

Postępowanie uproszczone

Zgodnie z art. 35 § 3a KPA załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

 

 
Ponaglenie
Na podstawie art. 37 § 4 KPA, w przypadku wniesienia ponaglenia, organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać je organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Organ rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania (art. 37 §5).

 

 
Mediacja
Okresu trwania mediacji nie wlicza się do terminów uregulowanych w art. 35 KPA. Organ administracji publicznej zawiadamia Strony o możliwości przeprowadzenia mediacji i zwracając się do nich o zgodę na jej przeprowadzenie mediacji i o wybór mediatora wskazuje, że zgoda ta może zostać wyrażona w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 96b §3 KPA).
Zgodnie z art. 96e §1 i §2 KPA w przypadku skierowania sprawę na drogę mediacji organ odracza jej rozpatrzenie na okres do dwóch miesięcy (okres może być wydłużony ale nie dłużej niż o miesiąc)

 

 
Milczące załatwienie sprawy
Został wprowadzony art. 122a – instytucja milczącego załatwienia sprawy. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Dzień wydania decyzji lub postanowienia albo dzień wniesienia sprzeciwu reguluje szczegółowo treść art. 122b pkt 1-3 KPA, zgodnie z którym jest to dzień nadania sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie za pokwitowaniem przez operatora pocztowego (…) (pkt 1), doręczenie za pokwitowaniem sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez pracowników organu administracji publicznej lub inne upoważnione osoby (pkt 2), wprowadzenia sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie do systemu teleinformatycznego (…) (pkt 3).

 

 

Uzupełniające postępowanie dowodowe; postępowanie wyjaśniające
Na podstawie zmienionej nowelizacją treści art. 136 KPA § 1 Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. W przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania, dla skuteczności tegoż wniosku pozostałe strony muszą wyrazić swoją zgodę na żądanie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania (art. 136§ 3 KPA).

 

 

Uzupełnienie braków formalnych podania
Poprzednio obowiązywał 7 dniowy termin na uzupełnienie braków formalnych podania. Po nowelizacji rygor ten uelastyczniono i organ może jego długość warunkować od stopnia skomplikowania czynności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni.

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska