20.03.2018

Uchylenie dyrektywy Rady 89/686/EWG. Środki ochrony indywidualnej.

Od 21 kwietnia 2018r. zastosowanie w całości będzie miało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymagania w zakresie projektowania i produkcji środków ochrony indywidualnej (zwanych ŚOI), które mają być udostępniane na rynku, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, a także ustanowienia zasad dotyczących swobodnego przepływu ŚOI w Unii.

 

Dyrektywa Rady 89/686/EWG została przyjęta w kontekście tworzenia rynku wewnętrznego, aby doprowadzić do harmonizacji wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w zakresie środków ochrony indywidualnej we wszystkich państwach członkowskich i aby usunąć bariery w handlu ŚOI między państwami członkowskimi. Dyrektywa 89/686/EWG określa jedynie zasadnicze wymagania mające zastosowanie do ŚOI, podczas gdy szczegóły techniczne przyjmowane są przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (Cenelec) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 5.

 

Doświadczenie związane ze stosowaniem dyrektywy 89/686/EWG wykazało jednak niedociągnięcia i niezgodności w odniesieniu do zakresu produktów i procedur oceny zgodności. Aby uwzględnić te doświadczenia i sprecyzować ramy, w jakich produkty objęte niniejszym rozporządzeniem mogą być udostępniane na rynku, należy zmienić i rozszerzyć niektóre aspekty dyrektywy 89/686/EWG. Należało więc zastąpić tę dyrektywę rozporządzeniem jako odpowiednim instrumentem prawnym wprowadzającym jasne i szczegółowe przepisy, które nie stwarzają możliwości ich rozbieżnej transpozycji przez państwa członkowskie.

 

Niniejsze rozporządzenie obejmuje ŚOI, które przed wprowadzeniem do obrotu nie były jeszcze stosowane na rynku unijnym. Oznacza to nowe ŚOI wytworzone przez producenta mającego siedzibę w Unii albo ŚOI, niezależnie od tego, czy nowe czy używane, importowane z kraju trzeciego.

W rozporządzeniu wprowadzono definicję środków ochrony indywidualnej, którymi są:
1) środki zaprojektowane i wyprodukowane do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby,
2) wymienialne elementy składowe środków, o których mowa w pkt 1., mające zasadnicze znaczenie dla ich funkcji ochronnej,
3) systemy przyłączy do środków, o których mowa w pkt 1., które nie są noszone ani trzymane przez osobę, są zaprojektowane do łączenia tych środków z urządzeniem zewnętrznym lub ze stabilnym punktem kotwiczącym, nie są przeznaczone do trwałego przymocowania i nie wymagają przeprowadzenia prac montażowych przed użyciem.

 

Warto zaznaczyć, że według obowiązującego od dnia 21 kwietnia 2018r. Rozporządzenia nie stanowią środków ochrony indywidualnej:
-tradycyjne wyroby dekoracyjne, dla których nie zadeklarowano funkcji ochronnych,
– przeznaczona do użytku prywatnego odzież z elementami odblaskowymi i fluorescencyjnymi, które mają funkcję estetyczną lub dekoracyjną,
– produkty przeznaczone do powszechnego użytku w celu zapewnienia ochrony przed warunkami atmosferycznymi, które nie mają charakteru ekstremalnego, lub ochrony przed wilgocią i wodą, w tym między innymi odzież sezonowa, parasole i rękawice do zmywania naczyń.

 

W załącznikach do rozporządzenia opisane są dokładnie kategorie zagrożeń, wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, kontrola wewnętrzna produkcji oraz procedura badania zgodności projektu technicznego ŚOI i ich produkcji, a także wprowadzone są wymogi dokumentacji technicznej.

 

Środki ochrony indywidualnej będą mogły być udostępniane na rynku jedynie wówczas, gdy będą zgodne z niniejszym rozporządzeniem i nie będą stwarzały zagrożenia dla zdrowia ani bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych lub rzeczy, o ile będą właściwie utrzymywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

 

W związku z powyższym wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby udostępniały na rynku jedynie ŚOI spełniające wymagania niniejszego rozporządzenia.

 

Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U.UE.L.2016.81.51 z dnia 2016.03.31)

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska