Prawo pracy

Prawo pracy obejmuje ogół regulacji dotyczących stron stosunku pracy, czyli pracowników i pracodawców. Dokumentem regulującym prawa i obowiązki tych stron jest kodeks pracy. Aktualnie w Polsce obowiązuje kodeks uchwalony 26 czerwca 1974 roku, jednak od tego dnia był on wielokrotnie modyfikowany z uwagi na dyrektywy Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej). Obowiązujący kodeks pracy składa się z 15 działów, które opisują poszczególne zagadnienia związane z pracą. Opisane są między innymi podstawowe zasady, które obowiązują pracodawców i pracowników. Wyróżnia się 10 takich praw. Poniżej przytoczone zasady do określonych kwestii stosunku pracy:

 • Każdy ma prawo podejmować pracę.
 • Każdemu przysługuje swoboda nawiązywania stosunków pracy.
 • Każdy ma prawo do zerwania stosunku pracy (prawo do wolności pracy).
 • Nie można dyskryminować nikogo z powodu płci, wyznania itd.
 • Wszyscy pracownicy powinni być równo traktowani.
 • Pracownicy mają prawo do uczciwego wynagrodzenia.
 • Pracodawca powinien szanować dobra osobiste pracownika.
 • Pracownicy mogą uczestniczyć w zarządzaniu firmą w dotyczących ich osobiście sprawach.
 • Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą tworzyć i przystępować do organizacji zawodowych.
 • W oparciu o automatyzm prawny państwo powinno chronić uprawnienia pracowników.

W przypadku spraw odnoszących się do opisywanego zagadnienia, które nie są uregulowane przez kodeks pracy, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego lub odwołuje się do rozporządzeń wydawanych przez Ministerstwo Pracy.

 

Do rozpoznawania sporów, które wynikają ze stosunku pracy została powołana oddzielna instytucja, tj. sąd pracy. Większość spraw z zakresu prawa pracy odbywa się przed sądem rejonowym – sądem pracy. Sąd ten ustala między innymi istnienie stosunku pracy, uznaje wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, nakazuje przywrócenie pracownika do pracy, nakazuje wypłatę odszkodowania w przypadku naruszenia przepisów stosunku pracy, prowadzi także sprawy dotyczące kar porządkowych itd.

 

Do zakresu usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Lexperts należą oczywiście również sprawy z obszaru prawa pracy. Nasi prawnicy mają szeroką wiedzę i duże doświadczenie w tej gałęzi prawa, dzięki szeregowi skutecznie przeprowadzonych spraw z prawa pracy, jak również bieżącej pomocy prawnej świadczonej pracodawcom oraz indywidualnej pomocy świadczonej pracownikom. Usługi prawne świadczone przez prawników Kancelarii Lexperts z obszaru prawa pracy opisane są poniżej.

 

Oferta Kancelarii Lexperts w zakresie prawa pracy skierowana jest zarówno do pracodawców, jak i pracowników. Kancelaria udziela pracodawcom porad prawnych, przygotowuje odpowiednią dokumentację oraz reprezentuje klientów w sporach z pracownikami, które obejmuje prawo pracy.

 

Pomaga także pracownikom w dochodzeniu praw oraz reprezentowaniu ich interesów. Są to między innymi sprawy dotyczące bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę, jak również sprawy o dochodzenie roszczeń np. z tytułu nadgodzin.

 

Usługi Kancelarii Lexperts w zakresie prawa pracy to w szczególności

 • porady dotyczące nawiązania stosunku pracy, w tym również pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło;
 • pomoc przy sporządzaniu kontraktów menadżerskich;
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych firmy;
 • pomoc przy interpretowaniu umów i regulaminów, a także opiniowanie umów;
 • reprezentowanie podmiotów występujących w roli pracodawcy lub pracownikach w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, urlopów, nadgodzin), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • sporządzanie porozumień stron związanych ze stosunków pracy;
 • pisanie odwołań od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy;
 • dochodzenie odszkodowań za bezprawne lub nieusprawiedliwione rozwiązanie stosunku pracy;
 • dochodzenie zapłaty należytego wynagrodzenia, w tym o zapłaty nadgodzin oraz ekwiwalentu;
 • porady w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym porady dotyczące zwolnień grupowych;
 • pomoc przy załatwianiu spraw dotyczących wysyłania pracowników na delegacje zagraniczne;
 • porady związane z zatrudnianiem niepełnoletnich pracowników;
 • pomoc w sprawach dotyczących równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji;
 • pomoc w sprawach dotyczących mobbingu;
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o przywrócenie do pracy;
 • ustalenie odpowiedzialności pracowników;
 • przygotowywanie klauzuli o zakazie konkurencji;
 • przygotowywanie klauzuli o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Są to jedynie przykładowe usługi Kancelarii Lexperts w zakresie prawa pracy. Oferta obejmuje także wachlarz innych usług, których nie sposób wymienić z uwagi na to, że prawo pracy obejmuje szerokie aspekty pracy. W razie pytań o dostępność usług prawnych związanych z prawem pracy prosimy o kontakt z Kancelarią Lexperts.

 

Kancelaria Lexperts doradza i realizuje projekty związane z prawem pracy w oparciu o analizę potrzeb klienta. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw pracownik kancelarii przeprowadza kompleksowy audyt firmy. Usługi Kancelarii z zakresu prawa pracy mają na celu znalezienie dla pracodawców lub pracowników rozwiązań, które będą zgodne z aktualnymi przepisami, dopasowane do uwarunkowań danej organizacji oraz optymalne kosztowo.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

kancelaria@lexperts.pl

Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430
tel. kom. 785 500 700

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska