Prawo cywilne Wrocław

Czym zajmuje się prawo cywilne?

Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe i w pewnym stopniu niemajątkowe (niektóre osobiste)  pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa. Oznacza to, że jeden podmiot nie jest podporządkowany drugiemu. Przepisy prawa cywilnego mają zastosowanie w przypadku osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Jest to zatem niezwykle specyficzne prawo, które zajmuje się stosunkami osób cywilnych. Często te osoby łączą więzy krwi lub wspólny interes czy praca. Okazuje się, że w różnych cywilnych dziedzinach życia mogą występować konflikty między osobami, np. rodzice mogą nieodpowiednio opiekować się swoimi dziećmi czy nie płacić alimentów, pracownicy mogą nie wypełniać należycie swoich obowiązków, autorzy dzieł mogą odkryć plagiaty itd. Prawo cywilne określa w jaki sposób powinny wyglądać odpowiednie relacje między podmiotami w danym środowisku i w jaki sposób należy postępować, co okazuje się niezwykle potrzebne w codziennym życiu. W prawie cywilnym w przeciwieństwie do innych gałęzi prawa (prawa administracyjnego i finansowego, gdzie również występują stosunki majątkowe) nie stosuje się przymusu ze strony państwa, dlatego profesjonalna pomoc prawna jest w tym przypadku niezwykle ważna.

Prawo cywilne stanowi istotną część prawa prywatnego. Podstawowy akt prawny regulujący stosunki cywilnoprawne to kodeks cywilny, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Zgodnie z tą ustawą prawo cywilne podzielone jest na kilka części:

 • prawo ogólne – najobszerniejsza, jeśli chodzi o ilość norm, część prawa cywilnego. Reguluje właściwie wszystkie dziedziny życia;
 • prawo własności i inne prawa rzeczowe – nadaje własność i reguluje ustanawianie związków między podmiotami a podmiotami użytkowymi oraz gwarantuje przestrzeganie zasad w kwestii prawa do korzystania z rzeczy;
 • prawo zobowiązań – kontroluje działania pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Reguluje relacje między nimi i stoi na straży wypełniania podjętych zobowiązań, które powstały między podmiotami w związku z wymianą dóbr i świadczeniem usług;
 • prawo spadkowe – odnosi się do szeroko pojętego dziedziczenia. Reguluje właściwe przekazywanie majątków na rzecz wyznaczonych osób.

Ponadto, do prawa cywilnego należą też inne części prawa znajdujące się poza kodeksem cywilnym. Wśród nich można wymienić: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej (określane często wspólnie jako prawo własności intelektualnej), prawo spółdzielcze, prawo pracy, prawo spółek, a także prawo rodzinne.

Usługi obejmujące prawo cywilne

Kancelaria prawna Lexperts oferuje doradztwo oraz prowadzenie spraw obejmujących prawo cywilne. Oferta skierowana jest do osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Profesjonalne usługi z zakresu prawa cywilnego świadczone przez Kancelarię Lexperts to m.in.:

 • doradztwo i pomoc przy sporządzaniu i interpretacji umów cywilnoprawnych (w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych popularnych umów);
 • doradztwo i pomoc w sprawach odszkodowawczych – dotyczy wypadków komunikacyjnych, ochrony dóbr osobistych, wyrządzenia szkody (dzięki profesjonalnemu wsparciu prawnemu poszkodowany może skutecznie domagać się odszkodowania za zniszczone mienie), zadośćuczynienia za cierpienie fizyczne i psychiczne, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,  dojazdów, opieki innych osób, renty z tytułu utraconych zarobków czy zwiększonych potrzeb, zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu);
 • wsparcie w zakresie obrotu nieruchomościami (doradztwo i pomoc przy sporządzaniu umów w razie zakupu czy sprzedaży nieruchomości, jak również najmu i dzierżawy nieruchomości);
 • porady i pomoc prawna w zakresie sprzedaży – w tym pomoc prawna w zakresie transakcji dotyczących lokali mieszkalnych, lokali niemieszkalnych, nieruchomości budynkowych i nieruchomości gruntowych;
 • doradztwo i pomoc prawna w zakresie postępowania reklamacyjnego – w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta (w tym np. świadczeń związanych z usługami telekomunikacyjnymi, pocztowymi, bankowymi, transportu lotniczego itd.);
 • doradztwo i pomoc w postępowaniu upadłości konsumenckiej – przygotowanie dokumentacji i wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak również reprezentacja przed sądem upadłościowym i monitorowanie sprawy w celu skutecznie prowadzenia postępowania upadłościowego;
 • sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwów, wniosków) – przygotowywanie stosownych pism w ramach reprezentowania klientów w sprawach prawa cywilnego.

Co wyróżnia Kancelarię Lexperts?

Spośród innych kancelarii prawnych funkcjonujących na rynku, które zajmują się prawem cywilnym Kancelarię Lexperts wyróżnia certyfikowana wiedza na temat regulacji prawa cywilnego, w tym przepisów obowiązujących także w Niemczech. Dzięki temu osoby, które borykają się z problemami opisanymi również w niemieckich przepisach prawa cywilnego mogą uzyskać rzetelną poradę oraz skuteczną pomoc w swojej sprawie.

Opis nie wyczerpuje w pełni oferty kancelarii Lexperts w zakresie prawa cywilnego. Chętnie udzielimy Państwu więcej informacji. W razie pytań dotyczących usług prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska