20.12.2016

Skuteczne wniesienie pozwu

Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł, że pozew przerywa bieg terminu przedawnienia z momentem jego skutecznego wniesienia, nie zaś z momentem doręczenia go pozwanemu. Chodzi tu o czynność wierzyciela, a nie o czynność sądu, jaką jest doręczenie pozwu.

Sąd Apelacyjny wskazał, że czynność, w szczególności czynność procesowa, aby powodowała skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia roszczenia, musi być przedsięwzięta skutecznie. Chodzi tutaj o skuteczność z punktu widzenia przepisów prawa procesowego. Pozew przerywa bieg terminu przedawnienia z momentem jego skutecznego wniesienia, nie zaś z momentem doręczenia pozwanemu, chodzi tu bowiem o czynność wierzyciela (na równi z nim jego pełnomocnika, prokuratora czy organizacji społecznej działającej na jego rzecz), nie zaś czynność sądu, jaką jest doręczenie pozwu. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, pomimo wskazania nieprawidłowego adresu pozwanej, powód skutecznie przedsięwziął czynność przed Sądem w celu dochodzenia swojego roszczenia.

Nie znalazła uznania w oczach Sądu Apelacyjnego również inna teza zaprezentowana przez Sąd I instancji, zgodnie z którą terminu przedawnienia nie przerywa wniesienie pozwu obarczonego brakami formalnymi, które uniemożliwiają nadanie mu dalszego biegu, o ile braki te nie zostaną uzupełnione przed upływem terminu przedawnienia. Dla zaistnienia przerwy w biegu przedawnienia konieczne jest skuteczne wytoczenia powództwa.

Zgodnie z treścią § 3 przepisu art. 130 k.p.c., pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

 

Źródło: LEX, sygn. akt I ACa 176/16

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska