01.06.2015

Sąd powinien dokładnie badać zakres umocowania

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 marca 2015 r. (sygn. akt I CZ 5/15) stwierdził, że w przypadku, gdy pełnomocnik został umocowany do reprezentacji strony w postępowaniu kasacyjnym, to brak jest podstaw do wzywania pełnomocnika do złożenia kolejnego dokumentu uprawniającego go do dokonywania czynności w imieniu strony.

Jeśli w postępowaniu sądowym zostało złożone pełnomocnictwo do reprezentacji strony we wszystkich czynnościach procesowych, nie wyłączając także sporządzenia skargi kasacyjnej oraz udziału w postępowaniu wywołanym jej wniesieniem, to nie można uznać, że pełnomocnik nie może wnieść skargi kasacyjnej. Nie jest wówczas zasadnym wezwanie pełnomocnika do złożenia dodatkowego pełnomocnictwa do reprezentacji strony w postępowaniu kasacyjnym, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska