01.07.2014

Przypisanie obowiązku dowodowego innej stronie niż ta, która z określonego faktu wywodzi skutki prawne

Do naruszenia art. 6 k.c. dochodzi wtedy, gdy sąd orzekający przypisuje obowiązek dowodowy innej stronie, niż ta, która z określonego faktu wywodzi skutki prawne. Tymczasem zarzut naruszenia art. 6 k.c. podniesiony opisowo w skardze kasacyjnej polega na bezzasadnym w ocenie skarżącego uznaniu, że określone okoliczności dotyczące pozorności umowy zostały udowodnione przez stronę obciążoną ich wykazaniem. W takim przypadku może chodzić jedynie o naruszenie przepisów prawa procesowego dotyczącego oceny materiału dowodowego i czynienia ustaleń faktycznych. Okoliczność, czy określony podmiot wywiązał się ze swojego obowiązku udowodnienia faktów, z których wywodzi skutki prawne, nie należy już do materii objętej dyspozycją art. 6 k.c., a stanowi aspekt mieszczący się już w domenie przepisów procesowych- uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. II CSK 405/2013.

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska