24.06.2014

Proponowane zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Rząd 25 maja 2014 przyjął nowy projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, który wg prognoz może zacząć obowiązywać od początku 2015 lub 2016 roku. Nowe regulacje mają dotyczyć głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – oto przegląd proponowanych zmian w tym zakresie:

 

1. Wprowadzenie udziałów bez wartości nominalnej i kapitału udziałowego.

W omawianym projekcie zmian do Kodeksu spółek handlowych zaproponowano możliwość ustanawiania przez spółki z o. o.  udziałów beznominałowych, oderwanych od kapitału zakładowego. Mają one zasilać kapitał udziałowy jako nową pozycję bilansową kapitału własnego spółki z o. o.

Z racji tego, iż dopuszczono możliwość tworzenia w tej samej spółce udziałów nominałowych jak i beznominałowych w projekcie zmian przyjęto, że do udziałów beznominałowych stosuje się odpowiednio uregulowania określające prawa i obowiązki przy udziałach nominałowych.

 

2. Zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki z o. o.

Wzorując się na rozwiązaniach wielu państw członkowskich Unii Europejskiej zaproponowano, aby kapitał zakładowy stał się instytucją fakultatywną, a jego minimalna wartość została obniżona do 1 zł, co wynika z konieczności wyznaczenia minimalnej wartości nominalnej udziału w świetle wymogów rachunkowości. Uzasadniono, nie jest możliwe ustalenie wystarczającej wartości minimalnej kapitału zakładowego, tak aby on skutecznie chronił wierzycieli. Każda branża w której działają spółki cechuje się innym stopniem ryzyka wystąpienia starty. W projekcie zaproponowano natomiast inne środki ochrony wierzycieli.

 

3. Test wypłacalności.

Ten nowy mechanizm zabezpiecza interesy wierzycieli i ma za zadanie zmniejszyć ryzyko kredytowe spółek z o. o. Polega on na tym, że każda wypłata na rzecz wspólników pod tytułem korporacyjnym wymagałaby złożenia przez zarząd oświadczenia, że spełnienie świadczenia nie doprowadzi do utarty przez nią zdolności do wykonywania zobowiązań w toku zwykłej działalności, na przestrzeni roku. Konieczna przy podejmowaniu takiej uchwały oświadczenia byłaby należyta staranności zarządu. Taka uchwała podlegałaby złożeniu w sądzie rejestrowym w terminie 7 dni od jej podejścia.

 

4. Nabywanie przez spółkę własnych udziałów.

Proponowana koncepcja zakłada, że jeśli spółka będzie dysponowała nadwyżką bilansową, to będzie mogła nabyć do 25% własnych udziałów na podstawie uchwały wspólników. Zmiany dosięgną także obniżanie kapitału zakładowego spółki z o. o. w celach restrukturyzacyjnych, na takich zasadach jak w przypadku spółki akcyjnej.

 

5. Obowiązek utworzenia kapitału zapasowego.

Kolejnym sposobem na wzmocnienie ochrony wierzycieli jest wprowadzenie obowiązku tworzenia przez spółki z o. o. kapitału zapasowego jako rezerwy na pokrycie przyszłych strat. Ma to związek ze zniesieniem obowiązku posiadania przez spółkę minimalnego kapitału zakładowego.

Minimalna wysokość kapitału zapasowego byłaby zależna od sumy zobowiązań i stanowiła 5% tej sumy.

 

6. Określenie normatywnej hierarchii źródeł pokrycia strat spółki.

Zgodnie z tą zasadą w pierwszej kolejności na pokrycie start spółki przeznaczane będą środki wolne (tj. zysk za ostatni rok obrotowy, niepodzielone zyski z lat ubiegłych, kwoty wolnych kapitałów rezerwowych), a dopiero w następnej kolejności spółka będzie mogła obniżyć kapitał zakładowy bądź przeznaczyć na pokrycie star kapitał rezerwowy.

 

7. Obowiązek dokonywania periodycznej oceny wystąpienia ryzyka znacznej straty.

Kolejnym instrumentem ochrony wierzycieli jest nałożenie przez ustawodawcę  obowiązku na zarząd spółki do dokonywania periodycznej oceny wystąpienia ryzyka znacznej straty spółki oraz zachowania przez spółkę wystarczającej wypłacalności. Ten obowiązek ma stymulować do zwoływania zgromadzeń wspólników.

 

8. Pozostałe zmiany.

Ponadto zmiany dotkną także spółki komandytowe i jawne. Będzie możliwa ich rejestracja przez Internet, nie będzie wymagała poświadczenia w formie aktu notarialnego, korzystając z wzorców umów dostępnych w systemie S24 przy zakładaniu spółki będzie możliwość wnoszenia wkładów pieniężnych oraz niektórych niepieniężnych.

Dla spółek komandytowych, jawnych i z o. o. dokonywanie zmiany danych w umowie i akcie założycielskim oraz całkowite rozwiązanie spółki stanie się możliwe w systemie teleinformatycznym, dopuszczony zostanie także (oprócz podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem) tzw. podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP.

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska