22.09.2014

Projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej

Resort gospodarki szykuje nowe przepisy, które mają uczynić relacje między przedsiębiorcą a administracją państwową bardziej przyjazną. Do wykazu prac rządu trafił niedawno  projekt Prawa działalności gospodarczej, a także projekt ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych i nowelizacji Kodeksu pracy.

 

Najwięcej zmian wiąże się z propozycją wprowadzenia Prawa działalności gospodarczej. Ma zastąpić ono Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która w wyniku licznych nowelizacji straciła swoją przejrzystość. Nowa regulacja będzie miała charakter katalogu praw i instytucji prawnych, tym samym uporządkuje przepisy regulujące życie gospodarcze. Wprowadzona zostanie zasada „domniemania uczciwości przedsiębiorcy i pierwszeństwa pouczenia przed sankcją” co oznacza, że w wypadku wątpliwości organ administracyjny podejmujący decyzję w sprawie przedsiębiorcy będzie zobowiązany rozstrzygnąć je na korzyść firmy. Nowe regulacje mają wzmocnić prawa i gwarancje dla przedsiębiorców poprzez wyraźne określenie wytycznych interpretacyjnych dla całego prawa gospodarczego. Mają one także wprowadzić kilka kolejnych zasad, które ułatwią przedsiębiorcom działalność np. zasadę proporcjonalności, która nakaże organom administracji wyważenie indywidualnych (gospodarczych) interesów przedsiębiorców i interesu społecznego, zasadę poszanowania interesów gospodarczych, „prawo do błędu” rozumiane jako łagodne traktowanie niezawinionego przez przedsiębiorcę uchybienia.

Zmianie mają ulec także zasady kontroli. Założenia przewidują wprowadzenie możliwości złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli, wprowadzenie przepisów o przeprowadzaniu wspólnych kontroli, moratorium w zakresie kontroli dla przedsiębiorcy rozpoczynającego wykonywanie działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności kontrolera za czynności kontrolne.

 

Oprócz Prawa działalności gospodarczej trwają prace także nad innymi zmianami które mają odciążyć przedsiębiorców. Jedną z tych inicjatyw jest projekt założeń do ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych, który przewiduje opracowanie wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Wzory te mają być przekazane do centralnego repozytorium wzorów pism na e-PUAP i udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Ma się to przyczynić do upowszechnienia komunikacji elektronicznej z urzędem, przyspieszyć procedury administracyjne i odciążyć przedsiębiorców. Będzie to kolejny krok w kierunku pełnej elektronizacji procedur administracyjnych. Natomiast proponowane zmiany w Kodeksie pracy mają na celu zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej poprzez wprowadzenie trzech okresów przechowywania dokumentów, zależnie od rodzaju dokumentu i jego przydatności do celów bieżących, do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy oraz dla celów emerytalno-rentowych.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska