29.11.2017

Projekt: Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rząd zaproponował powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, jako nowego organu, którego zadaniem ma być między innymi zagwarantowanie, że organy władzy publicznej będą przestrzegały praw małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności zapewniały ich bezstronne i równe traktowanie.

 

Zgodnie z projektem ustawy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 6-letnią kadencję.

W terenie Rzecznik ten będzie reprezentowany przez pełnomocników – pracowników Biura Rzecznika.

 

Zakres zadań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców został określony bardzo szeroko:

 1. będzie uczestniczył w charakterze organu opiniodawczego,
 2. będzie uczestniczył w procesie tworzenia aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. zajmie się inicjowaniem i organizacją działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej.
 4. będzie mógł się zwracać do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę aktów prawnych w tych sprawach.

 

O praktycznym znaczeniu dla przedsiębiorców będzie z pewnością występowanie przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z własnej inicjatywy lub na wniosek o wydanie objaśnień prawnych – tj. wiążących organy administracji publicznej wyjaśnień przepisów dotyczących działalności gospodarczej przygotowanych przez ministrów.

 

Będzie też możliwość zawiadamiania przez Rzecznika organów nadzoru lub kontroli o znanych mu nieprawidłowościach w działaniu organów administracji publicznej.

 

Rzecznik, dostrzegając rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów regulujących działalność gospodarczą będzie mógł ponadto wystąpić do SN oraz NSA o podjęcie uchwały w takiej sprawie.

 

Rzecznik będzie mógł też zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnieść skargę i skargę kasacyjną do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi.

 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Jest to jedna z ustaw wchodząca w skład Pakietu Konstytucji Biznesu.

 

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2017 r. przyjęła m.in. tzw. Pakiet Konstytucji Biznesu, czyli projekty ustaw:

  • Prawo przedsiębiorców,
  • Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,
  • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: projekt ustawy, rcl

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska