30.12.2016

Nowe świadectwa pracy

W dokumencie wystawianym pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy mają się pojawić: informacje o wykorzystanym urlopie ojcowskim oraz ochronie przed zwolnieniem ze względu na obniżenie wymiaru czasu pracy.

 

Obowiązek ich umieszczania przewiduje projekt z 22.12.2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania, który ma zacząć obowiązywać od nowego roku, dalej r.t.ś.p.

Jego wydanie jest konieczne ze względu na zmianę treści art. 97 § 4 k.p., dokonanej ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców z 16.12.2016 r. Zastąpi ono rozporządzenie dotychczasowe.

 

 

Nowości w treści dokumentu

Do listy elementów, które powinny być umieszczone w świadectwie pracy, została przeniesiona część dotychczasowej treści art. 97 § 2 k.p., czyli:

-okres i rodzaj wykonywanej pracy,

-zajmowane stanowiska i pełnione funkcje,

-tryb rozwiązania (w przypadku wypowiedzenia konieczne będzie wskazanie strony, która je złożyła) albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,

-informacja o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz

-na żądanie pracownika – informacja o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach.

 

 

W rozporządzeniu wskazuje się na obowiązek zamieszczenia informacji o:

– wykorzystanym urlopie ojcowskim, rodzicielskim (i podstawie jego udzielenia) i wychowawczym (i podstawie jego udzielenia),

– ochronie stosunku pracy na podstawie art. 1868 § 1 pkt 2 k.p. (zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę w okresie od złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do zwykłego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy).

W treści dokumentu musi być pouczenie dla pracownika o możliwości wystąpienia o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od jego otrzymania, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania (§ 2 ust. 2 r.t.ś.p.).

 

 

Terminy wydania i krąg osób uprawnionych do odbioru

Novum stanowi w przypadku upoważnienia, że może zostać dostarczone pracodawcy nie tylko w formie papierowej, ale i elektronicznej.

Pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a jeśli z obiektywnych powodów nie będzie to możliwe – wysyła w ciągu 7 dni pocztą albo doręcza w inny sposób.

W razie śmierci pracownika i tym samym wygaśnięcia jego stosunku pracy, świadectwo – tak jak do tej pory – będzie włączane do jego akt osobowych. Dookreślony został jednak krąg osób, które mogą wystąpić o jego wydanie. Zamiast członka rodziny zmarłego będzie to jego małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS, a gdy nie będzie takich osób – inna osoba będąca spadkobiercą zmarłego.

 

 

Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy

W stosunku do obecnych regulacji został określony 3-dniowy termin na uzupełnienie świadectwa pracy o informacje o orzeczeniu o przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu – termin liczony od dnia przedłożenia świadectwa pracy przez pracownika (§ 7 ust. 3 r.t.ś.p.).

Również 3 dni będzie miał pracownik na przedłożenie świadectwa pracy do uzupełnienia o informację o orzeczeniu o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy ze względu na nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika.

Novum będzie także możliwość zawiadomienia pracownika o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy zarówno w postaci papierowej, jak elektronicznej.

 

Źródło: LEX

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska