13.04.2021

Nowe obowiązki środowiskowe dla przedsiębiorców od lipca

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje rządowy projekt ustawy, zakładającej zmniejszenie stosowania niektórych produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych, za pomocą bodźców ekonomicznych, oraz ograniczenie wprowadzania do obrotu niektórych z nich, z uwagi na konieczność wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

 
Głównym celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych obecnych w środowisku naturalnym, w szczególności w środowisku morskim, które stanowią poważne zagrożenie dla jego właściwego funkcjonowania i zagrażają zdrowiu człowieka. Ponadto, mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko morskie zawierających tworzywa sztuczne narzędzi połowowych stanowiących odpady.
 
Proponowane przepisy zakładają osiągnięcie zmniejszenia stosowania niektórych produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych, za pomocą bodźców ekonomicznych, oraz ograniczenie wprowadzania do obrotu niektórych z nich.
 
Ponadto wprowadzają obowiązek umieszczania na wybranych produktach informacji/oznakowania o odpowiednich metodach gospodarowania odpadami powstałymi z tych produktów lub o niewskazanych sposobach unieszkodliwiania tych odpadów, a także o obecności tworzyw sztucznych w tych produktach i o wynikającym z tego negatywnym wpływie na środowisko.
 
Wymagania i wzory odpowiednich oznakowań zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.
 
Projektowane przepisy mają również na celu wprowadzenie środków służących informowaniu konsumentów oraz zachęcaniu ich do odpowiedzialnego zachowania, aby zmniejszyć zaśmiecanie środowiska naturalnego odpadami pochodzącymi z produktów jednorazowego użytku zawierających tworzywa sztuczne, jak również zawierającymi tworzywa sztuczne narzędziami połowowymi stanowiącymi odpady.
 
Informowanie ma dotyczyć m.in.: dostępności odpowiednich i bardziej zrównoważonych produktów alternatywnych, w tym także produktów wielokrotnego użytku, właściwego gospodarowania odpadami – zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, najlepszych dostępnych praktyk, jak również wpływu zaśmiecania i niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi z tych produktów na środowisko naturalne, jak też na sieci kanalizacyjne co w efekcie ma wpływ na zanieczyszczenie środowiska morskiego.
 
Przedsiębiorcy będą zobowiązani do uiszczania specjalnej opłaty od wybranych opakowań jednorazowego użytku tworzywa sztucznego. Załącznik do ustawy stanowi wykaz produktów, od których zależne są stawki opłaty.
 
Określony system ewidencji i sprawozdawczości produktów objętych projektowanymi przepisami ma na celu monitorowanie dystrybucji tych produktów oraz zebranie danych niezbędnych do zweryfikowania zakładanych projektowaną ustawą celów, jak również posłuży przygotowaniu sprawozdania dla Komisji Europejskiej, do którego zobowiązane są państwa członkowskie.
 
Sprawozdanie będzie składane za każdy rok w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego i obejmie min. informacje o wprowadzonych do obrotu ilościach produktów objętych projektowanymi przepisami, o ilościach zebranych odpadów powstałych z tych produktów, a także o zmniejszeniu stosowania, bądź braku takiego zmniejszenia, produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

 
Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska