27.07.2021

e-Doręczenia – jak to będzie działać?

Od 5 października 2021 r. zostanie wprowadzona usługa elektronicznej skrzynki doręczeń, która zastąpi dotychczasowy tradycyjny sposób komunikowania się z organami administracyjnymi oraz sądami. Zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.2020.2320), która choć nie weszła jeszcze w życie została już znowelizowana ustawą z dnia 15 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o elektronicznych (Dz. U. Dz.U.2021.1135).  

Ten sposób elektronicznego doręczania korespondencji należy odróżnić od wprowadzonego na czas trwania pandemii i na rok po jej zakończeniu systemu doręczeń pism sądowych przez Portal Informacyjny. W odróżnieniu od niego e-doręczenia mają być systemem trwałym, zapewniającym dwustronną wymianę pism, dotyczącym wszelkich postępowań sądowych i administracyjnych oraz wszystkich relacji z podmiotami władzy publicznej. 

 

Art. 8 ustawy o doręczeniach elektronicznych nakłada obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego na wszystkie podmioty publiczne, natomiast co do podmiotów niepublicznych konkretne zasady wprowadzone są w kolejnym przepisie. Podmioty, które obligatoryjnie mają posiadać adresy do doręczeń elektronicznych to: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, notariusz wykonujący zawody, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe, podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS oraz podmiot niepubliczny wpisany do CEIDG. Art. 10 u.d.e. wprowadził również możliwość posiadania adresu do doręczeń dla innych podmiotów niepublicznych. Utworzenie takiego adresu oraz przyporządkowanie do niego skrzynki doręczeń następuje na podstawie wniosku lub automatycznie w związku z dokonaniem wpisu do KRS lub CEIDG.  

 

Baza adresów elektronicznych jest rejestrem publicznym, a osobą odpowiedzialną za jej prowadzenie, utrzymanie i rozwój jest minister właściwy do spraw informatyzacji (art. 25 u.d.e.). Zasadą jest, że każdy podmiot wpisany do bazy posiada jeden adres do doręczeń elektronicznych, jednakże powyżej wskazany minister może wyrazić zgodę na posiadanie więcej niż jednego adresu, o ile jest to uzasadnione strukturą organizacyjną podmiotu oraz razem ze wskazaniem adresu głównego. Zazwyczaj wpisu adresu do bazy dokonuje się bezterminowo, jedyny wyjątek wskazany jest w art. 34 u.d.e.  

 

Ważnym wątkiem dotyczącym e-doręczeń jest określenie chwili doręczenia korespondencji. W przypadku podmiotów niepublicznych jest to chwila odebrania jej, natomiast co do podmiotów publicznych chwila wpłynięcia. Natomiast art. 42 w ust. 2 u.d.e. wprowadza fikcję doręczenia – w dniu następującym po upływie 14 dni od wskazanego w dowodzie otrzymania dnia wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego. Zgodnie z art. 41 ust. 3 u.d.e. wpłynięcie korespondencji rozumie się jako zaistnienie warunków technicznych umożliwiających adresatowi odebranie doręczanego dokumentu. 

 

Jak zostało wskazane powyżej, ustawa o doręczeniach elektronicznych ma wejść w życie 5 października 2021 roku. Należy jednak pamiętać, że art. 166 u.d.e. wprowadza liczne wyjątki od tego terminu co do poszczególnych artykułów, najodleglejszy z nich to nawet 1 października 2029 r. 

 

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska