11.07.2014

Dochodzenie świadczenia w imieniu własnym, ale na rzecz osoby trzeciej

Dopuszczalna jest możliwość dochodzenia świadczenia w imieniu własnym, ale na rzecz osoby trzeciej w przypadku zastrzeżenia świadczenia na rzecz osoby trzeciej- stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2014 r., sygn. V CSK 309/2013.

W uzasadnienieu wyroku SN wskazał, że istnieje możliwość zawarcia umowy zawierającej zastrzeżenie spełnienia świadczenia na rzecz osoby trzeciej poprzez złożenie przez strony tej umowy kilku oświadczeń woli składających się łącznie na konstrukcję prawną przewidzianą w art. 393 k.c. względnie składającą się na umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, o której mowa w art. 808 § 1 k.c. W każdym z tych przypadków konieczna jest ocena ważności zawartej umowy z takim zastrzeżeniem oraz ustalenie osoby uprawnionej, wedlug uzgodnień stron, do dochodzenia spełnienia świadczenia. W przypadku dochodzenia świadczenia w imieniu własnym, ale na rzecz osoby trzeciej dłużnik nadal pozostaje dłużnikiem wobec wierzyciela, który nawet w razie złożenia przez osobę trzecią oświadczenia o przyjęciu zastrzeżenia zachowuje prawo żądania wykonania świadczenia na rzecz osoby trzeciej.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska