28.10.2016

Rękojmia przypisana jest do osoby.

Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2016r., darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego powoduje – jeżeli umowa darowizny nie stanowi inaczej- przejście na obdarowanego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie której doszło do nabycia współwłasności rzeczy.  

 

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy zważył m.in, że „uzyskanie uprawnień z rękojmi wobec pierwszego sprzedawcy nie pogarsza jego sytuacji, w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, ze względu na utrzymanie ograniczenia tej odpowiedzialności w czasie liczonym od dnia wydania rzeczy pierwszemu nabywcy, a jednocześnie lepiej chroni potrzeby kolejnego nabywcy rzeczy, gdyż wówczas, także w ramach rękojmi (art. 560 § 1 zd. 2 oraz art. 561 § 1 i 2 k.c.) nabyta rzecz może być naprawiona lub wymieniona na wolną od wad.”

Sąd Najwyższy uznał, że  „słusznie  przyjmuje się, że celem umowy sprzedaży, a także innych umów zobowiązujących do przeniesienia własności jest również przelew wszystkich uprawnień z rękojmi i gwarancji (art. 56 i 65 k.c.).”

Ponadto, zdaniem Sądu Najwyższego przedstawione przez niego stanowisko  jest w pełni uzasadnione ze społecznego punktu widzenia, zaś odmienne stanowiłoby niczym nie usprawiedliwione uprzywilejowanie sprzedawcy.  W razie zbycia przez nabywcę rzeczy osobie trzeciej, sprzedawca zostawałby bez uzasadnienia zwolniony z obowiązków płynących z rękojmi.

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska