30.07.2015

Spółki z o.o., jawne i komandytowe zakładane elektronicznie

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 15 stycznia 2015 r., z tym że niektóre jej postanowienia wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r., dokonała gruntownej zmiany polskiego prawa w zakresie obsługi elektronicznej spółek handlowych. Wcześniej możliwe było wyłącznie założenie i zarejestrowanie drogą elektroniczną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 15 stycznia 2015 r. została dana możliwość utworzenia w ten sam sposób spółki jawnej i komandytowej. Ponadto zostało udostępnionych w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości kilka wzorców pozwalających na dokonanie niektórych podstawowych czynności z zakresu funkcjonowania ww. spółek, tj. ustanowienie prokury, a w zakresie spółki z o.o. także wystawienie listy wspólników. Do wskazanych zmian dostosowano przepisy proceduralne w zakresie trybu składania wniosków o rejestrację spółek oraz o funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto zmniejszono opłaty pobierane od złożenia wniosku o rejestrację spółek utworzonych przy wykorzystaniu wzorca umowy z 500 zł do 250 zł.

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. dodane zostaną możliwości pełniejszej obsługi spółek zakładanych przy wykorzystaniu wzorca. W zakresie spółki jawnej i komandytowej możliwe będzie dokonanie zmiany umowy spółki, jej rozwiązanie oraz zawarcie umowy przenoszące prawa i obowiązki w spółce. W zakresie spółki z ograniczoną odpowiedzialności możliwe będzie podjęcie uchwały zmieniającej umowę spółki, rozwiązującej spółkę, zawarcie umowy zbycia udziałów oraz podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki.

Razem z wyżej wymienionymi zmianami dokonano jeszcze innych zmian w zakresie funkcjonowania spółek i danych zgłaszanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Zrezygnowano z obowiązku przedkładania do sądu rejestrowego wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki i zastąpiono go obowiązkiem przedłożenia adresów osób uprawnionych do reprezentowania spółki. Do wskazanych zmian dostosowano ponadto przepisy innych ustaw, w tym Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska